1918 m. kovo 13 d. | Padėjimas Rusijoje

Didžiarusijoje kamisorių vyriausybė nusikėlė Maskvon. Ne visai aišku, ar tatai įvyko kongreso dėlei, ar vyriausybė tenai persikraustė ilgam, idant nebūtų taip arti vokiečių kariuomenei. Apie galutinąjį taikos sutarties patvirtinimą dar nėra tikrų žinių.

Trečiadienyje [1918-03-13] priešpiet vokiečių kariuomenės skyriai iš Galaco traukė priekin Besarabijos pietumis, Odeson. 15 rusų karlaivių stovėjo pas Odesą. Tuo tarpu austrų kariuomenė atvyko geležinkelio stotin ir iš ten įsiveržė Odesos miestan. Į rytus nuo Kijevo, kareiviai žengia priekin. Toliau į žiemius [šiaurę] tą kraštą atvadavo nuo plėšikų gaujų. Ukrainoje steigias laisvai samdoma kariuomenė. Ko vokiečiai atėjo Ukrainon, gyventojai gerai supranta. Vokiečių įtraukimas Ukrainon – draugiška pagelba jaunai respublikai. Tatai ne kokis įsikišimas į vidujinius jos reikalus. Vokiečių užduotis – iš Ukrainos išvyti bolševikus. Bolševikai taip greitai nesitraukia iš Ukrainos, todėl ta šalis dar ilgą laiką turės naudotis vokiečių pagelba. Šita pagelba tautai suteiks galimumą vėl pradėti taikos darbus.

Valdijos ūkis yra labai daug nukentėjęs. Prekyba yra sunaikinta.
Kreditas bei bankos yra visiškai suirę. Ūkininkavimas, pašalinus nuosavybės teises, yra visiškai sunaikintas. Ūkininkai nepripažinsta komitetų, kuriems turi atiduoti laukus, todėl yra pasidaręs visuotinis suirimas. Žiemkenčiai javai, rods įsėti, o ir kaimuose yra dar didžių išteklių; užtat miestuose visa ko trūksta. Todėl čia neatidedant reikia daryti pertaisymų, idant nesusigaišintų pavasario pasėliai. Ir piniginis to krašto padėjimas keblus.

Didžiarusijoje kamisorių vyriausybė nusikėlė Maskvon. Ne visai aišku, ar tatai įvyko kongreso dėlei, ar vyriausybė tenai persikraustė ilgam, idant nebūtų taip arti vokiečių kariuomenei. Apie galutinąjį taikos sutarties patvirtinimą dar nėra tikrų žinių.


Kijevas, 1915-1918 m.


Šaltinis: Padėjimas Rusijoje. (1918, Kovo 16). Dabartis (33), p. 1. [žiūrėta 2018-01-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23826&seqNr=1