1918 m. kovo 14 d. | Gustav Stresemann | Kaip laisvųjų tautininkų partija žiūri į politikos klausimus

Su Lietuva reikią įvykinti kariuomenės konvenciją, idant Vokietiją apsaugojus karo atžvilgiu. Bet su Lietuva reikią sudaryti pinigų ir pašto uniją ir geležinkelių bendrovę, kuriomis Vokietija apsidraus ūkio atžvilgiu.

Centralė visos Vokietijos laisvųjų tautininkų vyresnybė sekmadienyje turėjo posėdį prūsų seimo bute. Šitame posėdyje partija aiškiai išreiškė savo nuomonę apie Vokietijos karo tikslus. Dr. Stresemannas pradžioje laikė kalbą apie užsienio politiką, kuriai visi tenai buvusieji garsiai pritarė.

Atsiliepdamas į tą užminimą, kad dėlei Lietuvos Brastoje įvykusios santaikos visos Europos valdijos negalėsiančios eiti išvien prieš anglų bei amerikiečių kėsymąsi užvaldyti pasaulį, kalbėtojas išvedė, jog Rusijos galiūnai, vis tiek kokių partijų, niekuomet nebūtų prisidėję prie tokių visų Europos valdijų sąjungos, o ypač Fransija. Apie lenkų bei lietuvių klausimą kalbėtojas pasakė štai ką:

Paskelbimas Lenkijos autonomijos turėjęs negeistinų pasekmių. Pastarieji lenkų užreiškimai Vokietijos ir Prūsų seime liudija, jog lenkai dabar elgiasi atkakliau, negu kuomet prieš tai. Toliau, rišant lenkų klausimus, visų pirma reikią žiūrėti pačių vokiečių naudos. To nereikią užmiršti ir nustatant strategines ribas, idant apsaugojus Vokietijos rytus ir Sileziją. Šiaip Vokietijai Lenkų žemės nereikią. „Juo mažiau lenkų, juo bus geriau“. Su Lietuva reikią įvykinti kariuomenės konvenciją, idant Vokietiją apsaugojus karo atžvilgiu. Bet su Lietuva reikią sudaryti pinigų ir pašto uniją ir geležinkelių bendrovę, kuriomis Vokietija apsidraus ūkio atžvilgiu. Ką dėl Baltojo pajūrio, dr. Stresemannas gailestavo, kad santaikos sutartimi Kuršas nuo Lyvžemio bei Igaunijos likęs atskirtas. Jis pabrėžė, kad esą negalima Baltojo pajūrio kraštų skirti nuo kitas kito. Baltojo pajūrio kraštas reikią sandariai sudėti į daiktą su Vokietijos arba su vyriausiąja jos valdija, Prūsais.

Vidurinėje politikoje susirinkimas sutarė remti lygaus balsavimo teisę Prūsuose.


Šaltinis: Kaip laisvųjų tautininkų partija žiūri į politikos klausimus. (1918, Kovo 14). Dabartis (32), p. 3. [žiūrėta 2018-01-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23827&seqNr=3