1918 m. kovo 16 d. | Įvairios žinios: nauja perkasa Kaune ir kova su dėmėtaja šiltine

Jei iš tikro čia yra manomas tasai sumanymas, tai jis būtų labai naudingas Kaunui ir visai Lietuvai, nes tai būtų vandens kelias pro Kauną iš Baltosios į Juodąją jūrą.

Kaunas ir vokiečių bei rusų sumanymas kasti perkasą

Pasak vieno neaiškaus pranešimo, laikraštis „Berliner Lokalanzeiger“ kalba apie vokiečių bei rusų sumanymą iškasti didį perkasą. Tuo perkasu ketina sujungti Baltąją ir Juodąją jūras. Nereikia to taip suprasti, kad ketina perskasti visą Rusiją nuo Baltosios iki Juodosios jūros. Tiktai nori sujungti dvejetą upių, kurių viena teka į Baltąją jūrą, kita į juodąją. Taip sujungtų upių yra jau ir dabar. Karaliaus perkasu sujungta Bugo upė su Pripete, vadinasi Vysla su Dniepru; o Oginskio perkasu sujungta Sara su Jaselda, vadinasi, Nemunas su Pripete. Abu tuodu perkasu netoli Pinsko. Tie perkasai pirmasis yra svarbus vakariniams prūsams, kitas rytiniams. Dabar juodu nė vienas neturi didžios svarbos. Bet žinovai tvirtina, kad juodu galima būtų paversti tinkamu vandens keliu.

Kad ir „Lokalanzeiger“ rašo apie Oginskio perkasą, tai reikia manyti, kad naujasis sumanymas kalba apie vandens kelią iš Nemuno į Pripetį, o iš ten – į Dnieprą. Šalia pagilinimo minėto perkaso, kursai vandens gauna iš dviejų ežerėlių, reikės gerai išvalyti ir Nemunas tarp Kauno ir Gardino, kame ta upė ne tiktai pridumta smėlio, bet ir pilna akmenų. Tos kliūtys pašalinti ne taip labai sunku. Sunkiau būtų įtaisyti kelias laivams viduriniu Dniepro tekėjimu. Aukščiau Aleksandrovsko ta upė veržiasi per kalnyną; čia yra daug akmenų ir uolų, kurios iš aukštutinės upės dalies į žemutinę laivų visai neperleidžia.

Tokių nemalonių kliūčių atsirado ir Dauguvos bei Dniepro perkasui, kurį buvo nutarusi dirbti rusų vyriausybė 1912 metais ir jau ketino pradėti 1914 metais. Išlaidų tam perkasui iškasti pasidarysią du milijardų markių. Gali būti, kad čia manoma apie atnaujinimą Dauguvos-Dniepro perkaso sumanymo, kurio išvedimas būtų labai naudingas Rygos miestui.

Bet priminimas Oginskio perkaso kalba vėl prieš tatai; ir nesuprantama, kaip kad rašo „Lokalanzeiger“, kam vokiečiai to geidautų, kuomet to sumanymo išpildymas nebūtų naudingas Vokietijos rytų ūkiui. Jei iš tikro čia yra manomas tasai sumanymas, tai jis būtų labai naudingas Kaunui ir visai Lietuvai, nes tai būtų vandens kelias pro Kauną iš Baltosios į Juodąją jūrą. Daugiau kalbėti apie tą dalyką dar per anksti, verčiau palaukus tikresnių žinių.

Dėl kovos su dėmėtąja šiltine

Čia atsirado didžio pavojaus, kad neišsiplėstų dėmėtoji šiltinė; todėl Švenčionyse ir kai kuriose kitose vietose per krikščionių ir žydų Velykas, bažnyčias ir žydų sinagogas tur laikyt uždaras. Gyventojai dėl to yra labai apmaudingi ir niekaip negali suprasti, kam reikia tokios priemonės. Sunku žmonėms išaiškinti, jog vyresnybė tomis priemonėmis nieko daugiau nenori daryti, kaip tiktai gera gyventojams. Ji tenori tiktai užkirsti kelią tai baisiai ligai, kad ji negalėtų skleistis. Gyventojai turbūt jau žino, jog šita liga nuo vieno žmogaus tenka kitam per utėles, jei tik jos yra įkandusios sergantį dėmėtąja šiltine žmogų; tokiu būdu ta liga ir platinasi. O bažnyčiose, sinagogose ir kitose tokiose vietose, kame susieina daug žmonių, labai lengva gauti utėlių ir užsikrėsti ta liga. Kiekvienam turėtų būti aišku, jog žmogus, eidamas tokion vieton, kame gali lengvai užsikrėsti ta liga, stumia į pavojų ne tiktai savo sveikatą, bet ir kitų, nes jisai gali užkrėsti ir kitus žmones, savo šeimą ir taip toliau. Taigi kiekvienas privalo pajausti, kad jis turi atsakyti už save ir už kitus žmones. Vokiečių vyresnybė labai džiaugtųsi, jeigu Švenčionių ir kitų to krašto vietų gyventojai pildytų tuos įsakymus ir jais pasitikėtų. Gyventojai taipo tarnautų ir savo labui, nes, pabojant tuos valdžios įsakyus, greičiausiai išnyks ta baisi liga, ir tada vėl bus galima atidaryti maldos namai.

 


Šaltinis: Kaunas ir vokiečių bei rusų sumanymas kasti perkasą. (1918, Kovo 16). Dabartis (33), p. 3. [žiūrėta 2018-01-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23826&seqNr=3

Šaltinis: Dėl kovos su dėmėtąja šiltine. (1918, Kovo 19). Dabartis (34), p. 3. [žiūrėta 2018-01-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23825&seqNr=3