1918 m. kovo 16 d. | Paskelbimas

Įsakymu nuo 6.3.1918 (Sammelbefehl Nr. 17, skaitlinė 195) susinešimą miesto apskričio gyventojams palengvina ir jiems pakanka paso arba asmens išrodymo (Personalausweis) keliaujant anapus miesto apskričio ribos į Kauno sodžių apskritį (Kreis Kowno Land).

Įsakymu nuo 6.3.1918 (Sammelbefehl Nr. 17, skaitlinė 195) susinešimą miesto apskričio gyventojams palengvina ir jiems pakanka paso arba asmens išrodymo (Personalausweis) keliaujant anapus miesto apskričio ribos į Kauno sodžių apskritį (Kreis Kowno Land).

Visuose sykiuose kelionėms ir susinešimui veikia štai šitie apribojimai:

1. Keliauti leista tiktai nuo 6 val. priešpiet ligi 8 val. popiet.

2. Keliaujantieji privalo įsirašydinti ir išsirašydinti toje vietoje, kur jie užsilaiko ilgiau negu 6 valandas, būtent pas amtsvorsteherį, o jei toje vietoje jo nėra, tai pas žandarijos patrulę, o jei toje vietoje nė žandarijos patrulės nėra, tai pas vietos šaltyšių; viešint ne ilgiau per 24 valandas, galima sykiu įsirašydinti ir išsirašydinti. Prisirašymą keliaujantiems patikrina raštu.

3. Kelionė reikia atlikti tą pačią dieną. Norint paviešėti ilgiau, reikia išsiimti leidimas iš paties Stadthauptmanno. Tam tikslui įgytasis leidimas reikia parodyti išsirašant. Užsilaikomasis leidimas reikia išsiimti jau prieš iškeliaujant.

Kaunas, kovo 16 d. 1918 m.

Der Stadt- und Kreishauptmann

I.V.: Born

Hauptmann


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Kovo 25). Dabartis (37), p. 4. [žiūrėta 2018-01-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23821&seqNr=4