1918 m. kovo 17 d. | Hauptmann d. Res. Pauly | Paskelbimas

Aplamai uždrausta kariuomenės asmenims, vokiečiams valdininkams ir vokiečių valdybų padėjėjams, Vokietijos valstybės pavaldiniams, kurie užsilaiko Oberbefehlshaber Ost srityje ir Varšavos generalinėje gubernijoje, susinešti paštu su Obost pašto srityje gyvenančiais krašto gyventojais

Oberbefehlshaber Ost išleistieji paliepimai apie susinešimą laiškais tarpe kariuomenės asmenų ir civilinių gyventojų šiuomi iš naujo viešai paskelbiami:

Aplamai uždrausta kariuomenės asmenims, vokiečiams valdininkams ir vokiečių valdybų padėjėjams, Vokietijos valstybės pavaldiniams, kurie užsilaiko Oberbefehlshaber Ost srityje ir Varšavos generalinėje gubernijoje, susinešti paštu su Obost pašto srityje gyvenančiais krašto gyventojais; taipogi uždrausta kariuomenės asmenims ir t.t. paštu susinešti su generalinės Varšavos gyventojais.

Gyventojais skaitosi:

1. Apsigyvenusieji Vokietijos pavaldiniai ir tieji asmens, kurie nėra vokiečių valstybės pavaldiniai.

2. Tieji Vokietijos pavaldiniai, kurie tik kuriuo laiku dirba privatinėse įstaigose užimtame arašte, išėmus

a) Tuos asmenis, kurie priklauso prie kariuomenės ir užtat turi teisę naudotis karine pašta (Feldpost),

b) Vokiečius pavaldinius, kurie tarnauja arba pasidarbuoja kareivių prieglaudose (Soldatenheime), įskaitant ir laisvanores slaugintojas.

c) Vokiškųjų teatrų nariai.

Iš tojo apskrito uždraudimo išimta tiktai susinešimas paštu su artimiausiais šeimynos nariais, vadinasi, tiktai su savo žmona, tėvais ir broliais-seserimis, jeigu jie tos pačios pavardės, kaip rašantysis kariuomenės asmuo. Taigi tieji kariuomenės asmens ir t.t., ir minėtieji šeimynos nariai gali pasiųsti ir paimti atviručių ir paprastų, atvirų laiškų, vokiška kalba rašytų, taipogi ir pašto perlaidų. Bet ant perlaidos atkarpos neleista užrašyti jokių žinių.
Tieji siuntiniai reikia pažymėti užrašu „Feldpostbrief“. Jeigu pasiunčia kariuomenės narys, tada reikia ant tų laiškų užspausti priklausomos valdžios arba kariuomenės vyriausybės antspaudą.
Rašant šeimynos nariams, siuntiniai reikia adresuoti į tąją kariuomenės vyriausybę arba į tąją valdybą, prie kurios priklauso tasai, kam tas laiškas ir t.t. skiriamas. Po valdybos antrašu reikia padėti tikrojo adresato vardas pavardė.

Ant kiek sulig šitų nuostatų neleista susinešti paštu, tiek bus baudžiami prasižengimai prieš šituos nuostatus, kaip tai jau ligi šiol būta.

Vilnius, kovo 17 d. 1918 m.

Militärkreisamt Wilna-Stadt

Der Stadthauptmann

Pauly, Hauptmann d. R.


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Kovo 25). Dabartis (37), p. 4. [žiūrėta 2018-01-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23821&seqNr=4