1918 m. kovo 18 d. | Ivairios žinios: gimnazija Šiauliuose ir klastinga priesaika – už 10 markių

Rėčgalių kaimo ūkininkas Krollis <…> buvo pavogęs arklį. Idant nuo savęs nustūmus kaltybę, jisai vienam liudininkui siūlė 10 markių, kad tasai liudytų taip, kaip jis pasakys. Bet jam nepavyko, nes samdomasis liudininkas dar laiku susiprato <…>

Gimnazija Šiauliuose

Jau nuo pereitos vasaros Šiauliuose rūpinosi atverti lietuvių gimnaziją. 1915 metais rusai, pasitraukdami uždegė miestą iš visų kraštų. Vokiečiai, atsiskubinę, rods gesino, kiek dar buvo galima, bet didesnė miesto dalis tačiau sudegė. Todėl dabar stingame tinkamo namo gimnazijai. Vokiečių vyresnybė apsiėmė pavesti lietuvių gimnazijos reikalui naujai pastatytą prekybos mokyklos namą. Šitas namas gana didis, erdvus ir įtaisyti gimnazijai pilnai atatinka. Nuo kovo mėnesio 18 d. prasidės priimamieji egzaminai. Po Velykų, taigi balandžio mėnesio pradžioje, gimnazijoje prasidės mokymas. Platesnių žinių apie tai paskelbs kiek vėliau.

Klastinga priesaika – už 10 markių

Kai kurie gyventojai to nesupranta, jog priesaika yra šventas daiktas. Dažnai esti taip, jog kaltinamasis tokio prasižengimo stengiasi susirasti tokį liudininką, kuris už užmokesnį klastingai prisiektų, taipo jį išgelbėtų nuo bausmės. Tokį bandymą – už užmokesnį pirktis liudininką – neseniai darė Naumiesčio apskrityje Rėčgalių kaimo ūkininkas Krollis. Jisai buvo pavogęs arklį. Idant nuo savęs nustūmus kaltybę, jisai vienam liudininkui siūlė 10 markių, kad tasai liudytų taip, kaip jis pasakys. Bet jam nepavyko, nes samdomasis liudininkas dar laiku susiprato, jog tai bus baustina klastinga priesekmė. Naumiesčio taikos teismas Krollį skaudžiai pabaudė už pasikėsinimą pagundyti žmogų į klastingą priesaiką.

 


Šaltinis: Gimnazija. (1918, Kovo 19). Dabartis (34), p. 3. [žiūrėta 2018-01-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23825&seqNr=3

Šaltinis: Klastinga priesaika – už 10 marių. (1918, Kovo 21). Dabartis (35), p. 4. [žiūrėta 2018-01-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23823&seqNr=4