1918 m. kovo 19 d. | Paskelbimas

Kas gali pranešti apie ypač sunkius pirklių prasižengimus prieš papirosų monopolio nuostatus, kad pasiremiant šituo pranešimu bus galima prasižengusįjį nubausti, gaus tinkamo atpildo.

Sulig Oberbefehlhaber‘io Ost paliepimu nuo 4.3.1918 m. (Sambe Nr. 197) bus aštriai baudžiamas, kas peržengs nustatytąsias maksimales kainas už papirosus ir degtukus smulkiame pardavinėjime.

Baudžiama sulig papirosų tvarkos nuo 1.12.15 m. bausmių nuostatų, ir degtukų tvarkos nuo 18.6.16 m. Be to iš pirklių, kurie yra peržengę tas maksimales kainas, ant visados atims leidimą pirkliauti papirosais ir degtukais.

Maksimalių kainų peržengimu skaitosi ir toks elgimosi, kada tų prekių teparduoda tiktai tąja sąlyga, kad pirkėjas turi pirkti dar kitų dalykų, arba pirklys šiaip kokiu nors būdu kliudo pardavimą arba visiškai jų neparduoda.

Kas gali pranešti apie ypač sunkius pirklių prasižengimus prieš papirosų monopolio nuostatus, kad pasiremiant šituo pranešimu bus galima prasižengusįjį nubausti, gaus tinkamo atpildo.

Kaunas, kovo 19 d. 1918 m.

Der Stadthauptmann.

I.V: Bern

Hauptmann


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Kovo 27). Dabartis (38), p. 4. [žiūrėta 2018-01-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23820&seqNr=4