1918 m. kovo 19 d. | Roman Skirmunt | Gudai reikalauja Vilniaus

Mes esame prielankūs valdijos susigretinimui su mūsų kaimynais lietuviais ir baltais, bet griežtai protestuojame prieš neteisingus lietuvių reikalavimus Vilniaus miesto ir Vilniaus ir Gardino gubernijų dalies.

Gudų tautos komitetas Minske išleido šitokį atsišaukimą:

Gudų tautos komitetas Minske, kaipo vyriausiasis visų gudų tautos partijų organas, atgimus tautos politikai, kultūrai ir ūkiui, stengiasi apsaugoti savo tėvynę nuo neteisingų ir kenksmingų dalinimų. Gudų tautos istorijos ir kalbos ribos eina į rytus iki Smožo, šiaurėje apsiaučia vidurinį Dauguvos klonį, į vakarus apima didesnę Vilniaus ir Gardino gubernijų dalį drauge su tų vardų miestais, Balstogę ir Lietuvos Brastą. Į pietus gudų tautos riba eina lygiai Minsko ir Vilniaus gubernijos riba.

Mes protestuojame prieš gretimųjų tautų bandymus vadinti tuos kraštus niekam nepriklausomais. Mes esame prielankūs valdijos susigretinimui su mūsų kaimynais lietuviais ir baltais, bet griežtai protestuojame prieš neteisingus lietuvių reikalavimus Vilniaus miesto ir Vilniaus ir Gardino gubernijų dalies. Tie klausimai galutinai tegali būti išrišti tiktai bendrai abiem pusėm susitarus.
Visus lenkų reikalavimus Gardino ir Vilniaus gubernijos mes atstumiame, kaipo neteisėtą užgrobimą. Mes prašome įtaisyti pietinę mūsų žemei ribą nuo Ukrainos, Gardino ir Minsko gubernijų ribomis, kurios šešetą metašimčių yra buvusios sena istorinė mūsų valdijos riba.

Mes stengiamės įgyti savastovę valdiją ir galimumo jai įvykinti tematome tiktai prisiglaudime prie vakarinės kultūros ir jos atstovės galingos Vokietijos. Mes prašome apsaugos mūsų teisingiems geidavimams ir pakvietimo mūsų atstovų pasitarti.

Romanas Skirmuntas. Aleksandras Zinkevičia. Povilas Aleksinkas.


Šaltinis: Gudai reikalauja Vilniaus. (1918, Kovo 19). Dabartis (34), p. 1. [žiūrėta 2018-01-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23825&seqNr=1