1918 m. kovo 2 d. | Saksonija siūlo princą Lietuvai?

<…> Saksonijos valdžia įnešusi vokiečių sąjungos tarybon (Bundesrat) sumanymą sujungti artimais ryšiais Lietuvą su Saksonija pasodinus Lietuvos soste antrąjį Saksonijos karaliaus sūnų, kurs vadinasi Friedrich Christian. (Šis princas turi 24 m. amžiaus ir kariauja Rumunijos fronte).

Laikraštyje <Deutsche Zeitung> vasario mėn. 23 d. buvo įdėta žinia, jog Saksonijos valdžia įnešusi vokiečių sąjungos tarybon (Bundesrat) sumanymą sujungti artimais ryšiais Lietuvą su Saksonija pasodinus Lietuvos soste antrąjį Saksonijos karaliaus sūnų, kurs vadinasi Friedrich Christian. (Šis princas turi 24 m. amžiaus ir kariauja Rumunijos fronte).

„Sachsische Zeitung“ tvirtina žinią apie tokį sumanymą nesant tikrą. Toliau šis laikraštis sako, kad sumanymai nusprendžiantieji Lietuvos ateitį, tebekybą dar ore. Jeigu apsprendžiant Lietuvos ateitį pasirodytų, kad Lietuvos susijungimo su Saksonija reikalauja bendra Vokietijos politika, tai Saksonijai reikėtų gerai apsvarstyti, ar jai būtų kokios naudos susijungiant su Lietuva.

<Leipziger Neuesten Nachrichten> peikia šitą sumanymą, nes jei jis būtų įvykintas, pasikartotų tad kabinetinė aštuonioliktojo amžiaus politika, kad Saksonija buvo susirišusi asmenine unija su Lenkija. Tokia politika, pataikaujant valdovų asmeniams norams, dabar esanti visai nepageidaujama ir ji jau senai atgyvenusi savo amžių.

Saksonijos karalių giminė yra katalikiška, nors jų valdiniai yra protestantų tikybos.

Vasario 27 d. <Voss. Zeit> pastebi, jog Saksonijos princas ištikrųjų nėsąs Lietuvos sosto kandidatas. Jeigu nepriklausomoji Lietuva panorės būti monarchija, tai jos sostui kandidatas pirmoje eilėje hercogas von Urach, Vlurtembergo kunigaikščių padermės.

Saksonijos princas Friedrich Christian. 1915-1918 m.


Šaltinis: Saksonija ir Lietuva (1918, kovo 2). Lietuvos aidas 27 (75), p. 2. [žiūrėta 2018.02.20]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66512_2