1918 m. kovo 2 d. | Socialistų taikos tikslai

Bent šiandien, po trukusio beveik 4 metų pasaulio karo, visos tautos yra taip įnirtusios prieš kita-kitą, tiek yra atsiradę tarpe tautų neužsikentimo, jog tokiu būdu visų tautų socialistų susitaikymas taip veikiai įvykti anaiptol negalės.

Pasak Reuterio pranešimo primenamasis raštas apie karo siekimus, kurį yra priėmę santarvininkų socialistų bei darbininkų konferencija Londone, pataria įsteigti tautų sąjungą. Tai sąjungai prižiūrint, tautos galėsiančios įvykinti savo apsisprendimo teises. Šitas raštas reikalauja, kad slaptoji diplomatija būtų pašalinta ir kad apsiginklavimas būtų sumažintas. Pirmoji taikos sąlygas esanti Belgijos atstatymas ir pagrąžinimas jai nepriklausomos savarankės valdijos teisių. Ir kituose punktuose šitų netikrųjų socialistų sąlygos dangstosi santarvės imperialistų sąlygomis. Pažymėtinas taip pat reikalavimas laisvos, nepriklausomos Lenkijos su laisva prieiga prie jūros. Tatai reiškia Lenkijos padidinimą Lietuvos žeme. Lietuvių socialistai-svajotojai turi pripažinti, kad tokios jų „brolių“ nuomonės nėra draugiškos.

Labai klysta ir tie, kurie spėja, kad tai, kas dabar vyksta ir dalinai jau yra įvykę, bus neilgam; kaip tiktai sustiprėsianti socialistų galė, visa galį virsti kitaip. Nė pavienių valdijų, negi Anglijos socialistai neturi ir neturės tam reikalingosios pajėgos. Ką tik dabar atėjo žinia, jog Italijoje socialistų vadus, kurie yra kurstę prieš savo žemės imperializmą, sumetę ilgam laikui sunkun kalėjiman. Kai kurie svajoja apie įvyksiantį kada norint viso pasaulio socialistų susijungimą. Bet to nieko nebus. Bent šiandien, po trukusio beveik 4 metų pasaulio karo, visos tautos yra taip įnirtusios prieš kita-kitą, tiek yra atsiradę tarpe tautų neužsikentimo, jog tokiu būdu visų tautų socialistų susitaikymas taip veikiai įvykti anaiptol negalės. Kas bent kiek apie tai nusimano, tas į sapnus nė neįtikės, kad tai socialistai ateityje turėsią didesnės įtakos į pasaulio vyksnius.


Šaltinis: Socialistų taikos tikslai. (1918, Kovo 2). Dabartis (27), p. 2. [žiūrėta 2018-01-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23824&seqNr=2