1918 m. kovo 21 d. | Mokyklų nelankymas Pabradėje

Pabradės apskrityje yra įsteigta 50 mokyklų. Tėvai, rods, noromis leidžia savo vaikus mokyklon: tačiau nenori pasirašyti vyresnybei, kad apsiima taisyklingai savo vaikus leisti mokyklon. Mat, eina paskala, kad tada tėvai turėsią mokėti bausmės, jei, kada vaikus atlaikysią nuo mokyklos dėl ligos arba blogo oro.

Pabradės apskrityje yra įsteigta 50 mokyklų. Tėvai, rods, noromis leidžia savo vaikus mokyklon: tačiau nenori pasirašyti vyresnybei, kad apsiima taisyklingai savo vaikus leisti mokyklon. Mat, eina paskala, kad tada tėvai turėsią mokėti bausmės, jei, kada vaikus atlaikysią nuo mokyklos dėl ligos arba blogo oro. Tokis samprotavimas neteisingas. Tokia nuomonė, turbūt, yra atsiradusi per kurstymus. Jei dėl blogo oro arba ligos tėvai vaikų neleis mokyklon, tai jų nebaus. Tiktai be išsiteisinimo ir be tikros priežasties už sulaikymą vaikų nuo mokyklos baus. Jei tėvai tikrai nori vaikus leisti mokytis, tai nėra priežastis nepasirašyti tokio pažadėjimo. Tėvams turėtų patiems rūpėti, kad vaikai kiek tik galima, lankytų įsteigtas mokyklas, idant iš jų išeitų dori, apšviesti žmonės, naudingi visuomenei.


Šaltinis: Nelankymas mokyklų. (1918, Kovo 23). Dabartis (36), p. 3. [žiūrėta 2018-01-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23822&seqNr=3