1918 m. kovo 23 d. | Įvairios naujienos: valykite kiemus ir pabauda

Dabar laikas pašalinti sniego likučiai, purvai ir ledai, išvalyti vandens keliai ir apšlakstyti kalkėmis. Namų savininkai privalo aplaistyti kalkių vandeniu išeinamųjų vietų duobes, ir turi žiūrėti, kad jos būtų tvarkoje.

Valykite kiemus

Pavasaris prasideda. Saulelė dabar pradeda įšviesti į kiemų užkampius, lyg norėdama sakyti: „Štai čia reikia valyti“. Dabar laikas pašalinti sniego likučiai, purvai ir ledai, išvalyti vandens keliai ir apšlakstyti kalkėmis. Namų savininkai privalo aplaistyti kalkių vandeniu išeinamųjų vietų duobes, ir turi žiūrėti, kad jos būtų tvarkoje. Jau gana dažnai yra kalbėta apie šitų priemonių svarbumą. Vyriausybė jau ne kartą yra įsakiusi, kaip reikia elgtis, ir labai daboja, kad būtų pildomi jos įsakymai. Rodosi, tokiems savaime suprantamiems sveikatos ir švarumo reikalams vykinti, nereiktų jokių įsakymų. Kiekvienas protingas žmogus turėtų pats nusimanyti, jog, kas čia reikalaujama, yra reikalinga kiekvieno žmogaus ir visuomenės labui.

Pabaudė už melagingą įskundimą

Šaltyšiaus Duchnevičios iš Lažauninkiškių, Naumiesčio apskrityje, kai kurie sodžiai nekentė už teisingą pasielgimą šaltyšiaus priedermių pildyme. Ypač ūkininkas Juozas Stumbras baisiai jo nekentė, kadangi šaltyšius ano brolį buvo pridavęs valdžiai už priėmimą į nakvynę rusų belaisvių. Kerštaudamas užtatai, Stumbras šaltyšių įskundė vaitui, jog tai jis esąs pas save priėmęs į nakvynę pabėgusių belaisvių rusų, o prieš valdžią apie tai esąs nutylėjęs. Šaltyšius dar laikąs pas save įvairių ginklų. Jis pats, Stumbras, esąs dažnai girdėjęs, kaip šaltyšius šaudydavęs. Visi tie apkaltinimai buvo jo paties prasimanyti, netiesa. Stumbras pats buvo taip prasitaręs kaimynams: „Nors tie kaltinimai ir netiesa, tai, taip įskundus, šaltyšių vis tuojau įkiš kalėjiman ir atstatys nuo šaltyšavimo“. Bet tas dalykas virto kitaip. Prieš Stumbrą pakėlė bylą dėlei tyčia neteisaus įskundimo, ir Naumiesčio taikos teismas jį užtai pasmerkė keletą mėnesių kalėti.


 

Šaltinis: Valykite kiemus. (1918, Kovo 23). Dabartis (36), p. 3. [žiūrėta 2018-01-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23822&seqNr=3

Šaltinis: Pabaudė už melagingą įskundimą. (1918, Kovo 27). Dabartis (38), p. 4. [žiūrėta 2018-01-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23820&seqNr=4