1918 m. kovo 24 d. | Mykolas Biržiška | Kalnų ir ežerų kraštas

Lietuvoje esą 2000 ežerų; tai daugiau, negu Suomijoje. Tik Lietuvos ežerai vieni yra labai dideli, kiti visai maži. Pastarieji, laikui bėgant, nykstą. Jie delei savo mažumo išdžiūstą arba juos tiesiog išdžiovina dabartinė kultūra. Delei ežerų nykimo lietuviai turi daugybę padavimų, kurių prelegentas gausiai ir paskaitė.

Paskaita. Sekmadienį kovo 24 d., šv. Mikalojaus salėje p. M. Biržiška skaitė apie <akmenis, kalnus ir ežerus>. Paskaitoje apie tatai prelegentas patiekė daugybę žmonių padavimų-pasakojimų. Vieni padavimai esą suprantami, kiti ne. Įdomiausias dalykas tai kalnų-pilių kilimas. Remiantis lenkų tyrinėtoju Krzywicku, prelegentas nurodė, jog visos lietuvių pilys buvę statomos prieš kryžiuočius. Delto pradedant nuo Prūsų sienos, eina trys pilių linijos, tarsi tvirtovių fortai. Dabar daug pilių esą išnykusių, bet galima esą nors padavimais jų vietą susekti. Antra, kalnų rūšis, tai alkakalniai arba aukakalniai, kurie pagonijos laikais buvę aukurų vietos.

Pasak prelegento, Lietuvoje esą 2000 ežerų; tai daugiau, negu Suomijoje. Tik Lietuvos ežerai vieni yra labai dideli, kiti visai maži. Pastarieji, laikui bėgant, nykstą. Jie delei savo mažumo išdžiūstą arba juos tiesiog išdžiovina dabartinė kultūra. Delei ežerų nykimo lietuviai turi daugybę padavimų, kurių prelegentas gausiai ir paskaitė. Paskaitai pasibaigus buvo paklausimų, į kuriuos atsakydamas prelegentas pastebėjo, jog lietuvių padavimai kol kas nėsą ištyrinėti. Delto prelegentas kvietė užrašinėti įvairius žmonių padavimus-pasakojimus.

Kompiuterinė grafika. Makauskaitė A. Punios pilies rekonstrukcija. Manoma, kad ant šio piliakalnio galėjo stovėti legendinio kunigaikščio Margirio Pilėnų pilis.

Paminklas Pilėnų gynėjams Punios piliakalnio papėdėje (Alytaus raj.).


Vilniaus apylinkės, XIX a. pab. (wikipedia.org nuot.)


Šaltinis: Biržiška M. (1918, kovo 26). Žinios iš Lietuvos. Lietuvos aidas 37 (85), p. 3. [žiūrėta 2018.03.07]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66509_3