1918 m. kovo 29 d. | Wilhelm II | Vokietijos kaizerio atsakymas lietuvių delegacijai

Į nepriklausomos lietuvių valstybės pripažinimo proga pasiūstą Man telegramą Aš išreiškiu Jums, Ponas Pirmininke, ir lietuvių delegacijos nariams, Savo padėką. Mane džiugina, kad narsūs kariuomenės žygiai išliuosavo Lietuvą iš rusų jungo ir man davė galimybės pastatyti Lietuvą, kaipo liuosą, nepriklausomą valstybę.

 

Į tą lietuvių delegacijos raštą atėjo toks kaizerio atsakymas:

<Ponui pirmininkui Smetonai.

Į nepriklausomos lietuvių valstybės pripažinimo proga pasiūstą Man telegramą Aš išreiškiu Jums, Ponas Pirmininke, ir lietuvių delegacijos nariams, Savo padėką. Mane džiugina, kad narsūs kariuomenės žygiai išliuosavo Lietuvą iš rusų jungo ir man davė galimybės pastatyti Lietuvą, kaipo liuosą, nepriklausomą valstybę. Tuo būdu po ilgų skaudžių metų josios tautinio plėtojimosi stelbimas susilaukė galo. Aš tvirtai tikiu, jog Lietuva, kaip valstybė, greitai pražydės ir jog artimi santykiai, kurie ją privalės rišti toliau su Vokiečių valstybe, rems ir tikrins tą klestėjimą.>

WILHELM l.  R.

 

***

Lietuvos Tarybos delegacija Berlyne buvo pasiuntusi Vokietijos kaizeriui tokią telegramą:

<Jo Didenybei Vokiečių Kaizeriui, vyriausion karo būtinėn.

Lietuvos Tarybos pirmininkas ir delegacija, kuriai šiandien Valstybės kancleris pareiškė pareiškė Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą, teikiasi Jūsų Didenybei išreikšti gilią ir neišdildomą padėką, kad stipri Vokiečių Valstybė suteikė ilgus amžius sunkiai kentėjusiai lietuvių tautai laisvės ir kaipo pirmoji valstybė pripažino jos nepriklausomybę. Mes esame džiugūs tikėdamies, kad Vokietija ir Lietuva, kaip geros kaimynės, lygiai darbuosis garbingame atstatomajame taikos darbe.

Smetona pirmininkas, Šaulys, Staugaitis, Vileišis, delegatai>.

***


Šaltinis: Wilhelm II (1918, kovo 29). Vokietijos kaizerio atsakymas lietuvių delegacijai. Lietuvos aidas 39 (87), p. 2. [žiūrėta 2018.03.12]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_98932_2