1918 m. kovo 3 d. | Taika su Rusija įvyko

Dabar, kada bolševikams leista padaryti taiką, jie turbūt veikiai nusprūs nuo sosto.

Šiandien, po pietų, 5 valandą yra pasirašyta taika tarp Vokietijos ir Rusijos.

Sustabdė kovas su rusais.

Valdiškas Berlyno pranešimas vakare. Iš priežasties taikos pasirašymo tarp Vokietijos ir Rusijos tapo sustabdyti kariniai žygiai Rusijoje.

Berlynas, kovo 3 d. Viepats kaizeris ir karalius iš priežasties įvykimo taikos su Rusija Vokietijos kancleriui grafui Herlingui mušė šitokį telegramą:

Vyriausioji buveinė, kovo 3 d. 1918.

Vokiečių kardas, valdomas didžių karvedžių, yra įvykinęs taiką su Rusija. Jaučiu gilų dėkingumą prieš Dievą, kuris mums yra padėjęs, taipo jau jaučiu didį džiaugsmą dėlei mano kariuomenės darbų ir dėlei mano žmonių ištvermės. Mane labai ramina, jog buvo galima išgelbėti vokiečių turtai ir vokiečių kultūra. Ir jums už pasitikimą, stiprų padėjimą didžiame darbe karšta mano padėka

Vilehlmas I. R.

*

Vis dar perėjo keletas dienų, daugiau, kol įvyko taika, negu buvo galima spėti iš pranešimo valdijos pasekretorio v. d. Busschės vokiečių seime, posėdyje vasario 26 dienos. Bet tasai užsitęsimas įvyko dėlei laukutinių priežasčių, ne dėl kokių nesutarimų sulig paties dalyko. Todėl duotasis trijų dienų laikas pasirašyti po santaikos sutartimi teko kiek pailginti. Pastarąsias dienas, dėl to užsitęsimo, kai kurie jau buvo pradėję abejoti, ar iš tikro beįvyksianti su Rusija santaika. Bet užtat dabar džiaugsmas juo didesnis. Ačiū Dievui! Šitas kaizerio žodis tegu pašventina ir paaukština ir mūsų džiaugsmą. Dievas visa galinčia savo ranka visą mūsų likimą pagalios tik nuveda į gerą galą. Jis savo teisybės dėlei, rods baudžia pasaulį, bet paskui vėl pasiunčia jam malonios saulės spindulių. Kada jau būsime kiek toliau nuo šios gadynės įvykių, tai aiškiau pamatysime, jog Dievas mums kelią yra rodęs per tamsybes į šviesą.

*

Vokiečių laikraščiai rimtai, bet su didžiu pasitenkinimu, pagerbia susitaikymą. Laikraštis „Berliner Tageblatt“ rašo:

Taika su Rusija yra pasirašyta. Šį kartą yra visa kas tvarkoje, nė žodžio netrūksta. Mes su džiaugsmu pasitinkame taiką, dėkingai atsimindami mūsų kariuomenę, kuri mums ją yra iškovojusi. Šioje valandoje nėra reikalo išaiškinti visų tų sutarties išgavų. Gali būti, kad kai kurie Petrapilėje geidavo, kad vokiečių kariuomenė įžengtų į vyriausią Rusijos miestą ir padarytų ten tvarką. Rusai dabar turi – ačiū Dievui – patys savimi pasirūpinti, nes mes ir be to turime gana darbo. Dabar, kada bolševikams leista padaryti taiką, jie turbūt veikiai nusprūs nuo sosto.

Laikraštis „Tägliche Rundschau“ štai ką sako:

Nors taika ir tėra galutinai sutvarkyto pobūdžio, taip sakant, tiktai pailgintas ir apdraustas ginklų sustabdymas, tačiau vis galime tikėtis, jog Rusijos nuilsimas ir nuovargis per karą, sustiprėjimas atvaduotųjų Rusijos paribio pavaldijų ir palikimas vokiečių kariuomenės užimtuose kraštuose bus laidas, jog, jeigu Rusijoje ir veikiai susidarytų nauja vyriausybė, tai ji nedrįs sulaužyti teisėtai įvykintos taikos. Jeigu ne bailumas ir nepraktinga gudrybė, kurios yra atsiradę tarpe lenkų, o dalinai ir tarpe lietuvių, ir supainiotų padėjimą, tai mes būtume įgiję tokį mūsų rytų ribos sutvarkymą, kuris mus apsaugos ir suteiks visokių galimybių ateityje.

Laikraštis „Berliner Volkszeitung“ taiką vadina „išvaduojamąja taika“. Mūsų kariuomenė žengė priekin ne kad užgrobus svetimus kraštus, o tiktai privalė iškariauti taiką ir apsaugoti padarytąją taiką su Ukraina. Likimas taip buvo lėmęs, kad vokiečių žengimas priekin buvo geriausias parėmimas Ukrainos bei Suomijos išsivaduojamoj jos kovoje. Jei Rusijos paribio valdijos liks savarankės valdijos, tada jos mumyse visados regės savastovybės remėją. Su Rusija mes stengsime sugyventi gerame taikiuje.


Pagal Brest-Litovsko sutartį patvirtintos Rytų Europos sienos


Pasirašoma Brest-Litovsko taikos sutartis, 1918 m. kovo mėn.

 


Šaltinis: Taika su Rusija įvyko. (1918, kovo 5). Dabartis (28), p. 1. [žiūrėta 2018-01-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23819&seqNr=1