1918 m. kovo 31 d. | Numirė nuo tvaikų

Neseniai du suvalkiečiu pirkliu prekybos reikalais keliavo Punskan. Pavakare juodo atvyko Makavėžin ir apsinakvojo pas vieną ūkininką. Juodu paguldė kambaryje, kame krosnis buvo kūrenta akmens anglimis. Turbūt nepagalvoję svečiai užkišo jušką.

Neseniai du suvalkiečiu pirkliu prekybos reikalais keliavo Punskan. Pavakare juodo atvyko Makavėžin ir apsinakvojo pas vieną ūkininką. Juodu paguldė kambaryje, kame krosnis buvo kūrenta akmens anglimis. Turbūt nepagalvoję svečiai užkišo jušką. Nakčia vienas tų dviejų keleivių pabudęs tuojau pajuto, jog visas kambarys buvo pilnas akmens anglių tvaiko. Jis dar turėjo tiek jėgos ir sąmonės, jog mėgino eiti atidaryti durų. Bet jau nebeįstengė atidaryti ir susmuko apnykęs šalia durų. Kadangi ryto metą svečiu du nesirodė, tai atlupo to kambario duris. Vieną rado apnykusį ant slenksčio begulintį, o jo draugas aštuoniolikos metų amžiaus gulėjo nebegyvas lovoje. Pašaukti gydytojai mėgino atgaivinti apnykusįjį, bet tatai jau nebepavyko. Jisai po aštuonių dienų numirė.


Šaltinis: Numirė nuo tvaikų. (1918, Balandžio 2). Dabartis (40), p. 3. [žiūrėta 2018-03-22] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23863&seqNr=3