1918 m. kovo 4 d. | Pavogė daug pinigų Kaune

Pirmadienio vakare, prieš septintą pavogė daug pinigų Steinbacho kavinėje, Kaizerio Vilhelmo gatvėje. Savininkei valandėlei išėjus, vagys išlaužė užraktą gyveniman ir iš dėželės išėmė 6000 markių. Vagis veikiai pasisekė suimti. Dabar tyrinėja, kame jie gali būti pasidėjęs tuos pinigus.

Pirmadienio vakare, prieš septintą pavogė daug pinigų Steinbacho kavinėje, Kaizerio Vilhelmo gatvėje. Savininkei valandėlei išėjus, vagys išlaužė užraktą gyveniman ir iš dėželės išėmė 6000 markių. Vagis veikiai pasisekė suimti. Dabar tyrinėja, kame jie gali būti pasidėjęs tuos pinigus. Tarpe kitų pinigų, vagiliams teko ir vienas vokiškas tūkstantmarkis poperis. Todėl reikia tuojau pranešti policijai, jei kas atsineštų kur tūkstantmarkį jį iškeisti arba už ką užmokėti. – Šitas atsitikimas dar kartą parodo, kaip neatsargiai žmonės elgiasi, laikydami namie pinigus. Nenuostabu todėl, kad pastaruoju laiku esti tiek daug įsilaužimų, ypač tokiuose namuose, kame vagys spėja rasią pinigų. Laikydami tiek daug pinigų namie, žmonės stačiai masina vagis, kad pas juos įsilaužtų, ir tuos pinigus pavogtų. Pinigai būtinai reikia pasidėti taupomoje kasoje!


Šaltinis: Pavogė daug pinigų Kaune. (1918, Kovo 9). Dabartis (30), p. 3. [žiūrėta 2018-01-26] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23817&seqNr=3