1918 m. kovo 4 d. | Šv. Kazimiero dienos apvaikščiojimas

Šv. Kazimiero dieną visur gyventojai katalikai apvaikščiojo iškilmingai. <…> Saldainių, pyragaičių, širdaičių, Smurgainių vainikėlių, kurių kitados tą dieną čia apsčiai būdavo pardavinėjama, dabar, karo metu, rods, buvo maža, ir tie patys buvo labai brangūs.

Šv. Kazimiero dieną, kovo 4 d., visur gyventojai katalikai apvaikščiojo iškilmingai. Buvo tai tarytum kokis symbolas, kad Lietuvos patrono šventė buvo sykiu pirmoji santaikos diena. Jau anksti rytą visur rinkosi žmonės pas bažnyčias ir didžiomis miniomis dalyvavo pamaldų iškilmėse. Paskui, po pamaldų, gražaus pavasario ore, miestuose gatvėmis vaikštinėjo žmonių būreliai, kurių daugelis buvo pasidabinę tautiniais apdarais. – Iš Vilniaus dar praneša:

Po pamaldų švento Kazimiero katedroje, įvairiai pasidabinusi minia vaikštinėjo Lukiškių aikštėje. Saldainių, pyragaičių, širdaičių, Smurgainių vainikėlių, kurių kitados tą dieną čia apsčiai būdavo pardavinėjama, dabar, karo metu, rods, buvo maža, ir tie patys buvo labai brangūs. Bet užtat apsčiai buvo galima gauti gydomų žolių, medinių šauktų, palivotų puodų ir vaikams žaislų, kanariečių paukščiukių ir ražančių, kalendorių ir laikraščių su vaizdeliais, kuriems taip pat atsirado pirkikų. Vakare keliose vietose darė teatrinių vaidinimų. Vaikų prieglaudoms sušelpti ta proga darė loterijėlę.


Kaziuko mugė, Vilnius, XX. a pr.


Kaziuko mugė, Vilnius, XX. a pr.


Kaziuko mugė, Vilnius, XX. a pr.


Kaziuko mugė, Vilnius, XX. a pr.


Kaziuko mugė Lukiškių aikštėje, Vilnius, XX a. pr. Nuotrauka: Lenkijos Nacionalinis Skaitmeninis Archyvas (NAC)


Šaltinis: Švento Kazimiero dienos apvaikščiojimas. (1918, Kovo 7). Dabartis (29), p. 3. [žiūrėta 2018-01-26] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23818&seqNr=3