1918 m. kovo 7 d. | Jonas Basanavičius | Siųskit nario mokesnį

<…>  jau kiek susitvarkius paštui ir atsiradus galimybės susisiekti su Draugijos nariais ir senuosius su jais atnaujinti ryšius, Mokslo Draugijos Komitetas kreipiasi į gerbiamuosius narius, kviesdamas juos pasiskubinti atsiųsti nario mokesnį – 3 rub. metams – už praėjusius 3-4 metus į Draugijos kasą d-ro J. Basanavičiaus adresu <…>

L. Mokslo Draugijos pranešimas

Kaip daug kitų draugijų Lietuvoješiokiu ar tokiu būdu dėl karo nukentėjo, taip lygiai daug karo sunkenybių teko pritirti ir Lietuvių Mokslo Draugijai Vilniuje. Dėlei karo aplinkybių ryšiams tarp Draugijos ir josios provincijoje gyvenančių narių visiškai nutrūkus, negalint su jais susisiekti ir iš jų nario mokesnio gauti, Draugijos kasos stovis pasunkėjo. Todėl dabar jau kiek susitvarkius paštui ir atsiradus galimybės susisiekti su Draugijos nariais ir senuosius su jais atnaujinti ryšius, Mokslo Draugijos Komitetas kreipiasi į gerbiamuosius narius, kviesdamas juos pasiskubinti atsiųsti nario mokesnį – 3 rub. metams – už praėjusius 3-4 metus į Draugijos kasą d-ro J. Basanavičiaus adresu (Vilnius, Aušros Vartų gat. – Wilna, Ostrabramastrasse, Nr. 21).

Lietuvių Mokslo Draugijos pirmininkas J. Basanavičius

Lietuvių mokslo draugija, 1912-1913 m.

 

Lietuvių mokslo draugijos anspaudas, 1907 m.


Šaltinis: Basanavičius J. (1918, kovo 7). L. Mokslo draugijos pranešimas. Lietuvos aidas 29 (77), p. 2. [žiūrėta 2018.02.22]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66505_2