1918 m. kovo 8 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Aneksionistai pradeda kampaniją prieš Lietuvą

Smetona triumfuoja, mat, ne jo politika žlunga. Šaulys kartais esti Smetonos (teisingiau Smetonienės bombarduojamas). Net nusiskundžia. Politikos darbas sustojo. Taryba irgi kaip pelė po šluota.

Aneksionistai pradeda kampaniją prieš Lietuvą. Stengiasi išrodyti, jog nėra pribrendusi ligi savarankiškumo. Kūgleris išvažiavo su prezidiumo atsakymu Hertlingui į Vokietiją ir, matyti, inspiravo straipsnį į „Lokalanzeigerį“* [vietinį laikraštį], kurs šiandien pasirodė ir vietiniuose dienraščiuose. Jau yra Lietuvai ir kitiems pakraščiams paskirtas Vokietijos komisaras (Kaiserlyngkas). Ore kvepia aneksija. Vietinė Verwaltung lietuvius visaip terorizuoja. Rekvizicijos piktesnės, negu kituomet. Tokia, mat, taika su Rusija, apie kurią „Dabartis“ rašo, jog ji atnešė Lietuvai didžiausios laimės, būtent „susijungimą“ . . . Tik su kuo? Smetona triumfuoja, mat, ne jo politika žlunga. Šaulys kartais esti Smetonos (teisingiau Smetonienės bombarduojamas). Net nusiskundžia. Politikos darbas sustojo. Taryba irgi kaip pelė po šluota. O vokiečiai tokie kiaulės ir barbarai, kaip jie ir visada buvo, tik aiškiau. Ūpas, ypačiai jaunuomenėje — prūsus pjauti. Karas! Į Berlyną delegacijos neleidžia; nei Šaulio.

Susirietęs varau — taisau vadovėlius. Redakcijoj darbo iki kaklo. Bet cenzūra įžanginių politikos straipsnių visai neleidžia. Užrišo tiesiog aklai maiše. Reikia nepaprastai stiprių nervų.


Lietuvos Tarybos prezidiumas 1918 metais. Iš kairės sėdi A. Smetona ir kun. J. Staugaitis, stovi J. Šernas ir J. Šaulys


Šaltinis:  Petras Klimas. Dienoraštis 1915-1919.  Čikaga, 1988, p. 228.