1918 m. liepos 10 d. | Iš Amerikos lietuvių laikraščių

Kiekvienas tesistengia grįžti tėvynėn, nes čionai [Amerikoje] ateis tokis laikas, kada reikės kęsti didžiausių nepriteklių.

Kiekvienam aišku, jog po karo Europos ūkis bus labai nualsintas, nes milijardai yra išleista karo reikalams. Ir Amerika nemaža yra išleidusi karo reikalams. Yra pristeigta fabrikų ir dirbtuvių, idant pagaminus karo reikmenų sau ir dar vienai daliai Europos. Tūkstančiai, milijonai darbininkų gamina karo medžiagą. Visai aišku, jog po karo, karo pramonei visai nebebus darbo, nes kas po karo bereikalaus armotų, municijos ir t.t.? Tada Lietuvoje sukils naujas gyvenimas. Ligi šiol Rusijos viešpatystėje Lietuva negalėjo pradėti jokių didesnių užsiėmimų. Vis viena, kas išloš šitą karą. Lietuvai šitas pasaulio karas reiškia atsikėlimą naujan gyveniman, naujiems siekimams. Taip, kaip čionai Amerikoje po karo bus blogi laikai, taip Lietuvoje po karo bus visai kas kita, o mes, lietuviai, kurie kitados esame atsikėlę Amerikon ieškoti pinigų ir turtų, vėl galėsime grįžti numylėton savo tėvynėn. Čionai mus neišlaikys jokia agitacija. Žmogus keliasi ten, kame jisai geriausiai gali gyventi.
Tiesa, Amerikos vyriausybė mus ragina likti čionai ir stengiasi mus pririšti, parduodama žemės ir t.t. Tatai yra gudri, gerai apgalvota politika, tačiau kas mus, laisvus žmones, gali atlaikyti nuo grįžimo savo tėvynėn?

Patariame kiekvienam lietuviui čionai, Amerikoje, nesirišti jokiais ryšiais, vadinasi nesipirkti žemės, šiaip kokių nejudinamų turtų, kurių negalima pasiimti drauge tėvynėn. Geriausia yra pasilaikius pinigus, idant paskui būtų galima grįžti tėvynėn ir tenai atsisėsti. Aš kiekvienam patariu nesidėti prie karo užsiėmimų, kurie po karo nebeturės jokios vertybės. Kiekvienas tesistengia grįžti tėvynėn, nes čionai [Amerikoje] ateis tokis laikas, kada reikės kęsti didžiausių nepriteklių.

Amerikos lietuviu judėjimas už nepriklausomybę, 1910 m. (nuot. http://global.truelithuania.com/category/usa/)

 


Šaltinis: Iš lietuvių laikraščių. (1918, Liepos 11). Dabartis (83), p. 1. [žiūrėta 2018-06-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23806&seqNr=1