1918 m. liepos 10 d. | Pirmasis traukinys Rusijon

Gardino gyventojai puikiai suprato šitos istorinės valandos svarbą. Nors tai buvo anksti rytą, bet šimtai žmonių skubėjo stotin. Subėgo ne tik lydžiantieji keleivius, stotin suplūdo, galima sakyti, pusė miesto, pažiūrėti šito svarbaus įvykio.

Liepos m. 10 d. iš Gardino išbėgo pirmasis civilių traukinys Rusijon; tai yra paminėtinas Gardinui, Lietuvai ir Rusijai įvykis. Jau senas laikas, kaip iš Gardino stoties yra išbėgęs paskutinis traukinys, kuris gabeno Rusijos gyventojus gilumon. Tai buvo rugpjūčio mėnesyje 1915 metų. Kas būtų tuokart manęs, kad po tiek metų traukinys išbėgs visai kitomis sąlygomis! Kas yra manęs, kad būsimasis traukinys bus iš siaurųjų Prūsų geležinkelių valdybos vagonų. Nuo anų dienų ligi šiandien nesiliauja perversmas, nesiliauja istoriniai įsteigimai.

Bet tatai dar nereiškia, kad susisiekimas su Rusija jau visai laisvas. Išsidanginti Rusijon dar yra visokių keblumų. Tai veikiau išsidanginimas, negu iškeliavimas. Bet vis jau padaryta pradžia, iš kurios gali išaugti tolesnis susisiekimas tarp Lietuvos ir Rusijos. Gardino gyventojai puikiai suprato šitos istorinės valandos svarbą. Nors tai buvo anksti rytą, bet šimtai žmonių skubėjo stotin. Subėgo ne tik lydžiantieji keleivius, stotin suplūdo, galima sakyti, pusė miesto, pažiūrėti šito svarbaus įvykio. 196 asmenys buvo įsirašę keliauti; 65 keliavo, tarp jų 11 moterų. Daugiausia jaunų, norinčių Rusijoje studijuoti, mokytis, dirbti, pasipelnyti. Jie pilni didžių vilčių, šimtai planų ir ketinimų. Kaip jau kitoje vietoje yra pasakyta, dėlei prasidėjusių Rusijoje suirimų, šitas susisiekimas turėjo vėl pasiliauti.

 


Šaltinis: Pirmasis traukinys Rusijon. (1918, Liepos 16). Dabartis (85), p. 3. [žiūrėta 2018-06-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23870&seqNr=3