1918 m. liepos 11 d. | Max Wallraf | Ką ketina įsteigti Lietuvoje pirmučiausia

Gaila, kad dabar dar negalima Lietuvai sudaryti tokios vyriausybės, kuri atatiktų taikos laikams. Tatai nė nebūtų naudinga būsimai Lietuvos vyriausybei.

Į vokiečių-lietuvių draugijos raštą, įteiktąjį Vokietijos kancleriui gegužės mėnesio 4 d. š. m., štai kaip atsiliepė vidujinių reikalų sekretorius:

1. Kol dar karas nėra pasibaigęs, negalima paniekinti visų įsakymų apie važiavimą užimtuosna kraštuosna. Todėl, kiekviename sykyje, norint kakti užimtuosna kraštuosna, reikia prašyti leidimo iš vyriausiojo rytų vado, priduodant keliavimo tikslą. Jau daug kartų, ypatingai pastaruoju laiku, žymiems draugijos nariams buvo duotas leidimas keliauti Lietuvon.

2. Gaila, kad dabar dar negalima Lietuvai sudaryti tokios vyriausybės, kuri atatiktų taikos laikams. Tatai nė nebūtų naudinga būsimai Lietuvos vyriausybei. Nes, kol dar trūks maisto ir kitų reikmenų ir kolei iš Lietuvos reikės imti javų ir gyvulių, arklių ir t.t., ir visokia iš krašto žmonių sudaryta vyriausybė turėtų griebtis labai griežtų įmonių prieš savo gyventojus, už tai jos jau pat pradžioje gyventojai imtų neapkęsti, ir ja nepasitikėtų.

3. Jau seniai vokiečių vyriausybė pasiryžusi dirba, kad Vilniaus vyskupo sosto klausimą išrišus sulig lietuvių nuomonės. Derybos eina sparčiai, todėl galima tikėtis, jog ne po ilgo bus galima prieiti siekiamasis tikslas.

4. Atatinkamosios valdijos vietos lygiai dabar yra užsiėmusios išdirbimu valdijinių sutarčių (konvencijų).

5. Pagalios dėl lietuvių karo belaisvių klausimo pareiškia, jog visi lietuviai karo belaisviai bus paleisti namo. Bet pavieniuose sykiuose reikia gaištingų pasitarimų, nes reikės sužinoti gimtosios pavienių belaisvių vietos, kame gyvena jų šeimos ir t.t.

Pas. Vallraf.


Šaltinis Wallraf, M. (1918, Liepos 11). Ką ketina įsteigti Lietuvoje pirmučiausia. Dabartis (83), p. 1. [žiūrėta 2018-06-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23806&seqNr=1