1918 m. liepos 14 d. | Apsilankymas vyskupo Karevičiaus

Iš tolimų kaimų ėjo pulkais gyventojai, idant pamatyti ir išgirsti mylimą savo sielų ganytoją.

Šiomis dienomis mūsų miesto ir apylinkio gyventojams katalikams buvo didelis džiaugsmas, nes Žemaičių vyskupijos ganytojas atvyko iš Kauno aplankyti mūsų parapijų. Jau yra praėję 30 metų, kaip tokis aukštas svečias nebebuvo buvęs mūsų kampe. Gyventojai suprato aukštojo apsilankymo svarbumą, ir todėl buvo išpuošę miesto gatves ir bažnyčią vainikais ir vėliavomis. Penktadienį, liepos 12 d. vyskupą iškilmingai pasveikino parengtuose garbės vartuose klebonas Korzonas ir kiti vietos ir apylinkės kunigai. Paskui iškilminga procesija, kurioje dalyvavo beveik visi gyventojai, vyskupą nulydėjo bažnyčion. Tenai pirmasis vietos kunigas papasakojo apie parapijos katalikų gyvenimą. Paskui vyskupas širdinga prakalba pasveikino susirinkusius. Sekančią dieną vyskupą supažindino su kai kurių draugijų atstovais ir miesto mokytojomis. Sekmadienį vyskupas atlaikė iškilmingas mišias, kuriose dalyvavo 45 kunigai. Tą dieną daugybė žmonių meldėsi ant šventoriaus, nes į bažnyčią netilpo. Iš tolimų kaimų ėjo pulkais gyventojai, idant pamatyti ir išgirsti mylimą savo sielų ganytoją. Pirmadienį vyskupas išvažiavo kitų parapijų lankyti.


Šaltinis: Apsilankymas vyskupo Karevičiaus. (1918, Liepos 21). Dabartis (90), p. 3. [žiūrėta 2018-06-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23874&seqNr=3