1918 m. liepos 18 d. | Antanas Vanagaitis | Teatras ir muzika

Paaiškėjus Lietuvos valstybės klausimui ir ruošiant ją į naują gyvenimą, reikėtų šalia kitų klausimų, iškelti taip pat teatro ir muzikos klausimas. Niekas ir mūsų nepagalvoja apie tai ir vis pamano sau: „tai, dar suspėsime“.

Paaiškėjus Lietuvos valstybės klausimui ir ruošiant ją į naują gyvenimą, reikėtų šalia kitų klausimų, iškelti taip pat teatro ir muzikos klausimas. Niekas ir mūsų nepagalvoja apie tai ir vis pamano sau: „tai, dar suspėsime“. Žinoma, spėti suspėsime, bet tuo „suspėsime“ jau reiktų visiškai nusikratyti. Jau atėjo darbo metas ir turime visi darbuotis aukodami savo pajėgas, turtą ir net gyvybę. Mūsų visų pareiga padėti tėvynei atgimti ir gyvenimui nauji rūmai statyti.

Teatras ir muzika tai tautos vainikas, kurį mes turime pinti. Tiesa, turime daug svarbesnių dalykų, bet ir šitas svarbu ir būtinai reikalingas. Tuo klausimu aš ir noriu kelis žodžius tarti.

Pasiskelbus Lietuvai nepriklausoma valstybės su sostine Vilniumi, reikėtų pasirūpinti ir apie nuolatinio teatro įsteigimą. Iškarto mes neprilygsime kitų tautų žymiesiems teatrams, bet vis tik ir mes įsisprausime jų tarpan. Tiesa, mes neturime nei artistų, nei muzikų koncertams, bet visa tai galime turėti, jei tik pradėsime dirbti. Ar neverta tat vilniečiams pasirūpinti sudaryti nuolatinę artistų mėgėjų ir muzikų profesionalų kuopelę? Ruošta buvo pereitais metais keli vakarai ir pusėtinai pasisekė. Tik organizuotis, spiestis reikia draugėn, o darbas eis toliau. Pajėgų dabar atsirado naujų ir žymių.

Taip pat ir muzikos mokyklos klausimas: Muzikos mokykla galima ir reikia įsteigti. Mūsų kompozitoriai k.t.p. Naujelis, kun. Brazys, J. Tallat-Kelpša, be abejo, neatsisakys nuo to darbo ir pasikvietę kitų muzikų pradės jį.

Teatrui ir muzikai palaikyti reikia sudaryti Teatro ir Muzikos fondas, o nė vienos neatsisakys pridėti jam ir savo auką. Kaip šiandien Kaune šviečia „Saulės“ namai, taip ateityje šviest teatro ir muzikos namai Vilniuje. Nė vienas mūsų tautietis – tiek inteligentas, tik dvarininkas, tiek sodietis neatsisakys tą praktinį darbą remti, visi supranta, jog geras teatras ir muzika tai yra tautai būtini , reikalingi ir palaikytini.


Šaltinis: Vanagaitis, A (1918, Liepos 18). Teatras ir muzika. Lietuvos aidas 80 (128), p. 4. [žiūrėta 2018-07-01] Prieiga internete:http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66547&seqNr=4