1918 m. liepos 19 d. | Wilhelm Kahmann | Bendrasai darbas

Ši valanda yra tokia rimta ir svarbi, jog dirbančias jėgas negalima skaldyti į atskiras dalis; nevalna atstumt arba neva nepastebėt savo bendradarbių.

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti neseniai paskelbė pašaukimą, kame meldžia sumesti aukų. Reikėtų manyti, komisijai privalo rūpėti, kad šitas paskelbimas kuo plačiau būtų visiems gyventojams žinomas, kad tam savo aukštam tikslui vykinti komisija griebsis kiekvienos galimos įmonės. Bet, rodosi, lietuvių vadai dar ne visi turi pakankamai supratimo apie praktikos darbą. Šiaip jie nebūtų galėję nepastebėti geriausios priemonės savo mintims skelbti liaudžiai, vadinasi, „Dabarties“. Tiesa, „Dabartis“ nelabai kurių ponų mylima, kadangi ji kai kada, esant reikalui, mėgsta aštriai pasakyti teisybę. Bet mylima ar nemylima tai vis vien; vis tiek „Dabartis“ yra toli didžiausias ir labiausiai Lietuvoje skaitomas laikraštis; o be to, vienatinis laikraštis, kuris eina kas dieną. „Dabarties“ skaitytojų yra ir tolimame užsienyje, tai žymių lietuvių, o taip pat ji lankosi ir karo belaisvių stovyklose.

Todėl jaugi paprastas gudrumas verčia prie to, kad lietuvių vyresnybės, įstaigos ir šiaip gyventojai savo nusprendimus, pašaukimus ir t.t. ir per „Dabartį“ skleisdintų po visuomenę. „Dabartis“ noromis sutinka dirbti gražiame taikiuje. Kai kurie pamatiniai nuomonių skirtumai negali kliudyti taktingai dirbti išvien tokiuose plačiuose klausimuose, kaipo štai sutvėrime lietuvių gyvenimo. Tam, žinoma, reikalaujama visgi kai kurio saiko susipratimo, nugalėjimo persenusių supratimų, vienu žodžiu, vadovams reikia daugiau rimto ir gilaus įsimąstymo. Mes tikimės sustosią pagalios į bendrą darbą sujungtoms jėgoms, turime vilties, kad mūsų, kaipo stipresnėsės pusės, įštiestą darbui ranką paspaus kita draugiška ranka. Ši valanda yra tokia rimta ir svarbi, jog dirbančias jėgas negalima skaldyti į atskiras dalis; nevalna atstumt arba neva nepastebėt savo bendradarbių. Tktai pasiryžusis, plačiau apmąstytas ir pastovus darbas nuves mus prie bendrai siekiamojo tikslo.

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti. Pirmoje eilėje (iš kairės): komiteto sekretorius St. Šilingas, komiteto narė E. Vileišienė, Rusijos dūmos atstovas, komiteto pirmininkas M. Yčas, chemikas Šimkus, prelatas K. Olšauskas, dr. J. Basanavičius, mokytojas Kairiukštis. Antroje eilėje: J. Šernas, kun. P. Dogelis, kalbininkaas J. Balčikonis, kun. Kukta, dail A. Žmuidzinavičius, komiteto vicepirmininkas A. Smetona. Vilnius, 1915 m. (nuot. Vytauto Didžiojo karo muziejus, inv. nr. Fa-12656)


Šaltinis: Kahmann, W. (1918, Liepos 19). Bendrasai darbas. Dabartis (88), p. 3. [žiūrėta 2018-06-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23871&seqNr=3