1918 m. liepos 2 d. | P. Marijos šventė Pažaislio vienuolijoje

Po iškilmingųjų pamaldų susirinkusieji išsisklaidydavo į visas puses. Vieni sukinėdavosi mugėje, kiti dairydavosi apie bažnyčią arba vaikštinėdavo po mišką ir po laukus. Daugumas betgi susisėsdavo ant žalios vejos girioje, valgydavo, gerdavo ir šnekučiuodavosi.

Per Aplankymą, liepos 2 dieną, Pažaislio vienuolijoje (netoli Kauno) labai iškilmingai apvaikščiodavo šventę pagerbti stebuklingam Dievo motinos paveikslui. Čia, šalia rusų stačiatikių privažiuodavo ir daugel šiaip Kauno gyventojų, kadangi palei vienuoliją tą dieną būdavo ir mugė. Jau anksti rytą iš Kauno į ten išvažiuodavo daugybės visokių vežimų. Daugumas veždavosi arbatvirius bei užkandų ir Pažaislio miške perleisdavo visą tą dieną. Po iškilmingųjų pamaldų susirinkusieji išsisklaidydavo į visas puses. Vieni sukinėdavosi mugėje, kiti dairydavosi apie bažnyčią arba vaikštinėdavo po mišką ir po laukus. Daugumas betgi susisėsdavo ant žalios vejos girioje, valgydavo, gerdavo ir šnekučiuodavosi. Atsirasdavo muzikantų, ir jaunimas imdavo šokti, vadinasi, prasidėdavo tikra liaudies šventė. Aukštesniesiems valdininkams ir jų šeimoms arbatos parūpindavo archimondritas. Buvo malonu paviešėti didžiose, vėsiose vienuolijos erčiose prie ūžiančio arbatvirio ir pakramtyti gardžių, baltų vienuolijos pyragėlių. Pro atvirus langus būdavo girdėti paukščių čiulbėjimas vienuolijos darže; kasdieninis pasaulis išrodydavo pasilikęs kažin kur labai toli. Toje tyloje ir atsiskyrime būdavo malonu klausyti, kaip kuris pasakodavo apie tos vienuolijos įkūrimą, apie jos pradžią. Įdomu būdavo žiūrėti, kaip tylūs vienuoliai iš atskirų savo kambarėlių eidavo cerkvėn. Tiktai vėlai vakare žmonės tepagrįždavo atgal Kaunan. Vežimai paskui kits kitą risdavosi keliu pro šalį. Važiuojantieji vieni balsiai šnekučiuodavo ir juokaudavo, kiti grieždavo arba traukdavo kokią liūdną dainą. Paskui vėl visa nutildavo. Svirpliai be paliovos svirpdavo vienuolijos apylinkėje. Pati vienuolija, palikta viena sau, kiūtojo girioje, išsikišusi į nakties padangę aukščiau medžių viršūnių.

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia Pažaislio vienuolyno komplekse. Apie 1915 m. (http://www.kresy-siberia.com/)


Šaltinis: P. Marijos šventė Pažaislio vienuolijoje. (1918, Liepos 4). Dabartis (80), p. 3. [žiūrėta 2018-06-19] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23883&seqNr=3