1918 m. liepos 20 d. | Dėl dramos mokyklos

Juk šiandieną visi žino, kad scenos vaidinimai didžiai veikia į žmonių sielas, jausmus ir sąžinę, taigi jie ir yra vienas ir geriausiųjų būdų skatinti žmoniją į idealą, teisybę ir dorą. Tokiu būdu teatras yra didelė visuomenės mokykla.

Skaičiau „L.A“ Nr. 72, kad pagrįžęs iš Rusijos plačiai žinomas artistas Juozas Vaičkus manąs įsteigti Vilniuje dramos mokyklą. Apie reikalingumą tokios mokyklos ir kalbėti, rodos, nėra ko. Juk šiandieną visi žino, kad scenos vaidinimai didžiai veikia į žmonių sielas, jausmus ir sąžinę, taigi jie ir yra vienas ir geriausiųjų būdų skatinti žmoniją į idealą, teisybę ir dorą. Tokiu būdu teatras yra didelė visuomenės mokykla. Bet blogas teatras ir netikę veikalai tvirkina žmoniją, kaip geras lavina ir tobulina. Geras teatras yra dailė artimesnė žmonėms už visas kitas dailės šakas.

Matant, kokią svarbią vietą užima teatras žmonijos kultūrinime kyla klausimas, ar mūsų teatras pasiekia savo tikslą? Ar jis auklėja žmoniją? Ar jis atatinka praktinius teatro reikalavimus? Atsakyti į tuos klausimus nelengva.

Paimkime laikraštį ir pamatysime, kiek tų teatrų – tiesiog aibės! O ar visi jie pasiekia tuos prakilnius tikslus? Žinoma ne visi. Ir kaipgi gali pasiekti visi, kad daugumas vakarų spektaklių taisytojų neturi jokio arba visai maža teturi supratimo apie teatrą, apie scenos dailę.

Iki šiol mes neturėjome savo mokyklos, kurioje būtų galėjęs bręsti ir plėtotis mūsų teatras, taigi labai yra pageidaujama ir būtinai reikalinga dramos mokykla, kurioje daugumas iš turinčių patraukimą prie scenos dailės prasilavintų ir galėtų tinkamiau atlikti didį savo pašaukimo darbą.

Vokiečių teatras Vilniuje. 1918 m.

 


Šaltinis: Dėl dramos mokyklos (1918, Liepos 20 ). Lietuvos aidas 81 (129), p. 1. [žiūrėta 2018-07-03] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66548&seqNr=1