1918 m. liepos 20 d. | Išsiilgimas taikos ir prietarai

Tarp dviejų tamsių debesų pasirodė baltas kryžius, kuris tarpais vis paraudonuodavo, kol pagalios neužėjo debesų, už kurių jis ir dingo.

Pasaulio karui nesiliaujant, žmonės jau neapsakomai išsiilgo taikos. Bet skelbiamais kai kada laikraščiuose pranašavimais, jog veikiai įvyksianti taika, šiandien nebetiki liaudis, nes tie pranašavimai neįvyksta. Liaudis dabar griebiasi įvairių ženklų, kuriais stengiasi aiškinti įvykius.

Tarp Lomžos ir Czarnocino, Lenkijoje, prieš keletą dienų padangėje pastebėjo ypatingą daiktą. Rašė apie tai ir laikraščiai. Tarp dviejų tamsių debesų pasirodė baltas kryžius, kuris tarpais vis paraudonuodavo, kol pagalios neužėjo debesų, už kurių jis ir dingo.

Mes pasakysime: tai tokia debesų atmaina. Bet liaudis mano kitaip. Šitas pasirodymas tai jai ženklas, kad karas veikiai pasibaigsiąs. Kryžius – tai taikos žymė; vėl veikiai pasaulyje viešpatausianti taika.

Ne vien mūsų šalyje pastebi visokių nepaprastų daiktų, mato jų ir kitose Lenkijos vietose, o ir anapus jos sienų. Pavyzdžiui, lembergiškis „Kurjer Lvovski“ pasakoja, kad Piskarovco giriose (Galicijoje) vienas ąžuolas su sykiu pradėjęs vesti obuolius. Tie obuoliai esą syvingi, bet kartūs. Žinoma, ant ąžuolų lapų kai kada užauga didokų gumbų, iš kurių kitados darydavo rašalą. Liaudžiai tai obuoliai, kurie reiškia, kad veikiai įvyks taika. Šito raminančio juos įtikėjimo neišrausi.

Pasak to paties laikraščio, Galicijos rytų miestelyje Bohorodczanuose įvykęs stebuklas. Giedrame danguje ūmai pastebėję didžių pušų šilų, šalia kurių mušęsi rusų bei austrų kareiviai. Žinoma, tai yra vadinamoji „Fata morgana“, kuri įvyksta per saulės įtaką, kuomet lyg kokiame veidrodyje, oro aukštumose atsimuša žemės paviršiaus reginiai. Tokių reginių pusčiose dažnai pastebi Sacharos tyruose. Taipo čionai atsimušė reginiai dar nepasibaigusių kovų Ukrainoje.

Apie panašius daiktus, kurie sujudina liaudį, praneša ir iš Rusijos. Pavyzdžiui, Maskvoje neseniai vieną vakarą išvydę ant dangaus didelį kryžių, kurį gyventojai palaikė ženklu, jog veikiai pasiliaus karas.

Neseniai susektą danguje naują žvaigždę taipogi laiko ženklu, jog artinasi taika.

Vis tiek, kokie būtų tie visi prietarai, – kad tik jie veikiai išpranašautų taiką.

Janas Bulhakas. ,,Vilniaus vaizdas“. 1912 m.

Šaltinis: Išsiilgimas taikos ir prietarai. (1918, Liepos 20). Dabartis (89), p. 3. [žiūrėta 2018-06-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23873&seqNr=3