1918 m. liepos 20 d. | Moteriškė yra virtusi valdijos turtu

Moteriškę skaito valdijos nuosavybe, kuri priguli bendrai visiems vyrams. Nuo 19 ligi 40 metų amžiaus moteriškė nėra laisvas žmogus ir neturi pilnos teisės ant savęs.

Laikraščiui „Deutsche Orientkorrespondenz“ rašo:

Dėlei revoliucijinių atmainų Rusijoje atsirado įvairiausių socialistiškų naujoviškumų. Pagalios beveik visą žemės ūkio gyvenimą sumanė išvaduoti iš privatinės nuosavybės pančių ir pavesti visuomenei. Bet visų tų naujoviškumų čiukurą, turbūt, bus pasiekusi naujai susidariusioji Kazanės respublika, kame, kaip praneša visi Ukrainos laikraščiai, dargi moteriškė liko paskelbta valdijos nuosavybe. Visos Rusijos padermės dabarties smarkiai veržiasi nepriklausomybėn. Tokia pat dvasia apsireiškia gi ir Kazanės gubernijos gyventojuose, kurių dauguma totoriai. Istorija jiem primena, kad Kazanė kitados yra buvusi nepriklausoma valdija. Dabar ten susidarė nepriklausoma respublika, į kurią priguli derlinga šalis abipusiai Volgos, ties viduriniu jos tekėjimu. Kaipo muamedonams, jiems įstatymas leidžia turėti po keletą moterų. Bet kaip visur rytų žemėse, taipo jau ir čia tiktai keli turtuoliai tesinaudoja šita teise. Bet socializmo įtaka yra pasiekusi ir aną ne per daug kultūringą užkampį, ir šita teisė – laikytis daug moterų – labai įstabiai atsimainė. Moterystę visai pašalino. Moteriškę skaito valdijos nuosavybe, kuri priguli bendrai visiems vyrams. Nuo 19 ligi 40 metų amžiaus moteriškė nėra laisvas žmogus ir neturi pilnos teisės ant savęs. Ją kuriam paskirtam laikui paveda vienam vyrui, paskui kitam ir t.t. Vyras su moterim gali pasielgti sulig tam tiktų nustatytų dėsnių. Paskirtajam laikui išbėgus, moteriškė reikia atiduoti kitam, jei atsiranda, kas jos nori. Taigi Kazanės valdijoje socializmas moteriškei nesuteikė didesnės laisvės, idant ją kiek pakėlus iš negeistinojo padėjimo islamo žemėse. Atpenč, ji tapo bendra nuosavybe, kurios gali pareikalauti kiekvienas vyras, jos neatsiklausęs. Į tokias klampynes nuveda demokratizmas tamsuoles tauteles.

Pirmojo pasaulinio karo metais


Šaltinis: Moteriškė yra virtusi valdijos turtu. (1918, Liepos 20). Dabartis (89), p. 4. [žiūrėta 2018-06-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23873&seqNr=4