1918 m. liepos 20 d. | Prie mokyklų atstatymo

Sugrįžę iš Rusijos inteligentai skubinasi dėtis prie gyvo darbo – telkiasi būreliai, kalbasi, tariasi, kur tiksliau galėtų pritaikinti savo mokslą ir prityrimą

Sugrįžę iš Rusijos inteligentai skubinasi dėtis prie gyvo darbo – telkiasi būreliai, kalbasi, tariasi, kur tiksliau galėtų pritaikinti savo mokslą ir prityrimą. Jau buvo rašyta, jog agronomų būrelis daro žingsnius, galvoja, kaip atstačius Dotnuvos ūkio mokyklą, kaip tiksliau sutvarkius jos programą, kad geriau tiktų krašto reikalams. Turime žinių, jog inžinierių ir mokytojų kuopelė rūpinasi įsteigti Vilniuje technikos mokyklą. Tam reikalui teiraujasi, tariasi, kokių technikų labiausiai reikalinga bus Lietuvai artimiausiu laiku. Atsižiūrėdami į tai stato mokslo programas, rengia sumanymus kursų, kur turįs mažiau ar daugiau bendrojo mokslo jaunimas galėtų išmokti įvairaus darbo amato. Kita mokytojų grupė svarsto, kaip tinkamiausiai nustačius mokymą vidurinėse mokyklose. Jai rūpi mokymo planai ir programos aukštosioms pradedamosioms mokykloms ( jos atstotų ir progimnazijas), gimnazijoms, realinėms ir komercijos mokykloms. Šita kuopelė pati rodosi norėtų susimesti Vilniuje į realinę mokyklą su komercijos skyriumi.

Tik ar pavyks gauti tinkamų butų – mokyklų butų Vilniuje yra gražių ir tinkamų – ir lėšų iš kraš įeigų. Šitais reikalais, neabejoju, pasirūpins mūsų krašto atstovybė.

Būtų malonu, kad jau nuo šio rudens galėtų pradėti darbą visos inžinierių ir pedagogų sumanytosios mokyklos būtinai ir neatidėtinai kraštui reikalingos.

M.


Šaltinis: Prie mokyklų atstatymo (1918, Liepos 20 ). Lietuvos aidas 81 (129), p. 1. [žiūrėta 2018-07-03] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66548&seqNr=1