1918 m. liepos 21 d. | Dėlei Lietuvos klausimo

Lietuvai negalima pripažinti teisės savarankiškai išrišti sosto užėmimo klausimo, juo labiau, kad sava valia susidariusioji valdijos taryba negali būti laikoma teisėta Lietuvos atstovybe.

Laikraštis „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“, Vokietijos kanclerio organas, sekmadienio numeryje, liepos 21 d., štai ką rašo:

„Neseniai sužinojome, jog viena lietuvių kuopa esanti išrinkusi ercogą von Urach Lietuvos karaliumi. Esame patyrę, jog tai yra tokis dalykas:

Viena Lietuvos Tarybos dalis be Vokietijos pritarimo, Lenkijos valdijos tarybos pavyzdžiu, yra save pasidariusi Lietuvos valdijos taryba, o paskui be Vokietijos vyriausybės žinios yra išsirinkusi ercogą von Urach Lietuvos karaliumi. Savo laiku Vokietija tiktai ta sąlyga tėra pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę, kad sutariamosios konvencijos, tarpe jų, žinia, ir valdijos reformų ir sosto užėmimo klausimo išrišimas, atatiktų Vokietijos reikalams. Iš to išeina, jog teisėtas visų tų reikalų išrišimas tegali įvykti tiktai tikrai gerai susižinojus su Vokietijos vyriausybe. Vadinasi, Lietuvai negalima pripažinti teisės savarankiškai išrišti sosto užėmimo klausimo, juo labiau, kad sava valia susidariusioji valdijos taryba negali būti laikoma teisėta Lietuvos atstovybe. Todėl netiesa tas gandas, jog hercogas von Urach esąs sutikęs priimti Lietuvos vainiką; atpenč, tokis savavalis nutarimas ir pasiūlymas jam, turbūt, buvo nemalonus. Ir sulig Lietuvos-Saksonijos asmens unijos klausimo, kurį vis dar tebesvarsto spaudoje, ligi šiol dar nėra įvykę jokio nusprendimo.“

Viurtermbergo grafas, Uracho kunigaikštis Wilhelmas – išrinktasis Lietuvos karalius Mindaugas II. (Nuot. Wikipedia)


Šaltinis: Dėlei Lietuvos klausimo. (1918, Liepos 23). Dabartis (91), p. 1. [žiūrėta 2018-06-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23875&seqNr=1