1918 m. liepos 21 d. | Lietuvių kanklinės dainos

Senosios lietuvių kanklės, kurių kelerios yra Kauno miesto muziejuje, kiek panašios į vadinamąją lyrą ir kitą instrumentą, kurį vokiečiai vadina „laute“. Kanklėmis, be abejo, paprastai pritardavo dainoms.

Senosios lietuvių kanklės, kurių kelerios yra Kauno miesto muziejuje, kiek panašios į vadinamąją lyrą ir kitą instrumentą, kurį vokiečiai vadina „laute“. Kanklėmis, be abejo, paprastai pritardavo dainoms. Kanklinėti skyrium turbūt nebuvo papročio. Dabarties vienas kompozitorius lietuvių dainas ėmė dėstyti ant gaidų, pritariant kanklėms lydėjimu, arba vokiečių kanklėms, kurias jie vadina „lautėmis“. Ką tik dabar Friedrich‘as Hofmeisteris Leipcige išleido sudarytą Karlo Plencačio dainų rinkinį antrašu „Dainų skrynelė“ (vok. „Liederschrein“), kuri galima gauti ir laikraščio „Kownoer Zeitung“ knygyne Kaizerio Vilhelmo gatvėje. Čia surinkta 66 senos ir naujesnės dainos, pritariant vokiečių kanklėms; apsčiai Mozūrų ir 22 lietuvių daini. Dainų žodžiai čia išversti vokiečių kalbon. Ir patsai knygelės antrašas paimtas iš vienos lietuvių dainelės, kame pavartoti šitie žodžiai: „Aš atdarysiu dainų skrynelę, eisiu į kliustelį“. Gaidos aname rinkinyje išspaustos labai aiškiai. Ir šitas naujas leidinys parodo, kaip vokiečiai interesuojasi dailiomis lietuvių dainomis.

Muzika – mėnesinis JAV lietuvių muzikos žurnalas su natų priedu (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Lietuvių kanklinės dainos. (1918, Liepos 21). Dabartis (90), p. 3. [žiūrėta 2018-06-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23874&seqNr=3