1918 m. liepos 27 d. | Klojimas – taupomoji kasa

Čionai dar tebeviešpatauja paprotys pasidėti savo pinigus ten, kur juos gali užeiti vagys arba sunaikinti ugnis, bile tik neatiduoti į banką.

Čionai dar tebeviešpatauja paprotys pasidėti savo pinigus ten, kur juos gali užeiti vagys arba sunaikinti ugnis, bile tik neatiduoti į banką. Taip kas metą gaišta daugybė pinigų, pavagia arba sudega. Mozūruose (Naumiesčio), ūkininkas Povila savo pinigus, 1350 rublių, buvo pasidėjęs klojime. Mantvilytė, jo tarnaitė, tą žinojo. Vieną gražią dieną, kada ūkininkas nuėjo pinigų – nerado. Vėliau laimingas ūkininkas rado tuos pinigus mergaitės palaidinėje. Ta vagilė šarka tapo Naumiesčio taikos teismo nuteista 6 mėnesiais kalėjimo.


Šaltinis: Klojimas – taupomoji kasa. (1918, Liepos 31). Dabartis (98), p. 3. [žiūrėta 2018-06-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23882&seqNr=3