1918 m. liepos 29 d. | Geras bičiulis

Lašiniai, taukai ir kumpiai šiandien skaitosi prie labiausiai pageidaujamų dalykų. Dėl tokių tai brangumynų anądien ir buvo nagrinėjama byla taikos teismo posėdyje Vilkaviškyje.

Lašiniai, taukai ir kumpiai šiandien skaitosi prie labiausiai pageidaujamų dalykų. Dėl tokių tai brangumynų anądien ir buvo nagrinėjama byla taikos teismo posėdyje Vilkaviškyje. Ūkininkas Vaičiūnas buvo nemažą tų daiktų išteklių pasislėpęs ant savo gyvenimo aukšto už kamino. Bet jisai buvo buvęs tokis neatsargus, kad papasakojęs apie tai vienam darbininkui Vladislovui Kairiui iš Gižų. Kiek dienų palūkėjęs, Kairys nusprendė Vaičiūno išteklius nakčia pasigriebti; ilgai nelaukęs, palypėjo ant ano ūkininko stogo, išsiplėšė didelę skylę ir įlindęs prisišliejo prie žinomos vietos. Ant rytojaus, ant aukšto nebuvo lašinių, taukų, nė kumpių. Ir niekas nebūtų susekęs, kur jie dingo, jei vagis pakelyje nebūtų pametęs savo rusišką pasą. Pasas buvo jo išdavikas. Teisme vagis negalėjo užsigyti ir nuteisė jį aštuonis mėnesius kalėti.


Šaltinis: Geras bičiulis. (1918, Liepos 31). Dabartis (98), p. 3. [žiūrėta 2018-06-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23882&seqNr=3