1918 m. liepos 31 d. | Trankymasis nakčia

Paskutinėmis dienomis ateina vis daugiau pasiguodimų, jog tuo laiku, kada žmogus paprastai miega, vadinasi nuo 10 val. vakare ligi 6 val. ryte, gatvėse yra didis trenksmas, kuris gaišina gyventojų poilsį.

Naujuoju įsakymu sulig susinešimo nakčia, gyventojams yra suteiktas didis palengvinimas. Pavyzdžiui, vaikščiojimas nakčia civiliams yra leistas ligi 12 val., ne kaip seniau ligi 11 val. Gaila, kad viena gyventojų dalis – dažniausia jaunuomenė – šita laisve nemoka pasinaudoti. Paskutinėmis dienomis ateina vis daugiau pasiguodimų, jog tuo laiku, kada žmogus paprastai miega, vadinasi nuo 10 val. vakare ligi 6 val. ryte, gatvėse yra didis trenksmas, kuris gaišina gyventojų poilsį. Todėl dabar policija jokiu būdu neleis daryti trenksmų.


Šaltinis: Trankymasis nakčia. (1918, Liepos 31). Dabartis (98), p. 3. [žiūrėta 2018-06-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23882&seqNr=3