1918 m. liepos 31 d. | Uždrausta pirkliauti arkliais

Nepaisant to, kad pirkliauti arkliais yra uždrausta, vis tik dažnai kai kurie dar tebesiverčia šituo užsiėmimu. Atsitinka, kad kartais eina dar į policiją leidimo parduoti arklį, kada tasai arklys jau yra parduotas.

Nepaisant to, kad pirkliauti arkliais yra uždrausta, vis tik dažnai kai kurie dar tebesiverčia šituo užsiėmimu. Atsitinka, kad kartais eina dar į policiją leidimo parduoti arklį, kada tasai arklys jau yra parduotas. Taigi vis tiek, tokis žmogus be leidimo buvo pardavęs ir tuomi prasižengęs prieš įstatymus. Be abejo, ir tokiame sykyje bus teismo pasmerkiamas mokėti pabaudos. Ir mainyti arkliais tegalima tiktai gavus tam leidimą nuo amtsvorsteherio. Šiaip ir mainais pirkliavimas įstatymo draudžiamas. Labai reikėtų saugotis nepirkti ir nuo svetimų, kadangi tokie arkliai dažniausia yra pavogti. Vogtų arklių pirkikus baudžia taip pat, kaip ir pačius vagis, baudžia už padėjimą vagiui nuslėpti. Įstatymo verčiamas kiekvienas elgtis taip, idant kuo labiau pasunkinus vagių darbą, idant jiems nesisektų. Užtat ir įstatymai čia tokie aštrūs, kad ūmiau išnaikinus krašte arkliavagystę.


Šaltinis: Uždrausta pirkliauti arkliais. (1918, Liepos 31). Dabartis (98), p. 3. [žiūrėta 2018-06-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23882&seqNr=3