1918 m. liepos 4 d. | Policijos paliepimas dėl bulvių

Kasti bulvės tuo tarpu uždrausta. Kreishauptmanas gali išduoti ypatingą leidimą, kuriame aiškiai pasakyta, kad bulvių kastis leidžia.

Pasiremdamas Oberosto įsakymu nuo 29. II. 1916 ir 16. I. 1917 (Įsakymų ir paliepimų laišk. Oberost Nr. 12, skaitl. 87 ir Nr. 67, skaitl. 481) nūnai išleidžiu štai šitą įsakymą karinės Lietuvos valdžios (šiaurės) sričiai:

§ 1.

Kasti bulvės tuo tarpu uždrausta.

Kreishauptmanas gali išduoti ypatingą leidimą, kuriame aiškiai pasakyta, kad bulvių kastis leidžia.

§ 2.

Kas peržengs šitą įsakymą, tą baus kalėjimų ligi 6 savaičių arba pinigų pabauda ligi 200 markių, arba abiem bausmėm sykiu. Kame pinigų pabaudai negalima išrasti, čia pinigų bausmę pakeičia laisvės atėmimo bausme sulig §§ 28/29 vok. bausmaknygės.

Be to, dar gali atimti neteisėtai nukastas bulves ir nieko už jas neužmokėti.

§ 3.

Šitas paliepimas pradeda veikti tą dieną, kada jį viešai paskelbia.

Vilnius, liepos 4 d. 1918.

Der Chef der Militärvervaltung Litauen.

I. V.

von Gilsa, Hauptmann


Šaltinis: Policijos paliepimas. (1918, Liepos 11). Dabartis (83), p. 4. [žiūrėta 2018-06-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23806&seqNr=4