1918 m. liepos 5 d. | Mokyklų atostogos

Žinia, kad per atostogas moksleiviai nieko nesimoko; be to, lietuviai moksluose yra kiek atsilikę, todėl ir atostogos dabarties reikėjo kiek sutrumpinti. Vadinasi, tatai bus naudinga patiems lietuviams.

Kaune prasidėjo atostogų laikas. Mokyklos mieste ir priemiesčiuose lieka uždarytos nuo liepos 5 d. ligi rugpjūčio 1 d. Sodiečių apskrityje atostogos prasideda ir baigiasi 10 dienų vėliau. Šitas atostogų laikas dera moksleiviams ir mokytojams pailsėti po sunkaus mokslo laiko. Tikimės, kad atostogininkams bus palankus ir oras. Seniau atostogos šičia būdavo daug ilgesnės, todėl žmonės mano, kad vokiečių skiriamosios atostogos labai trumpos. Rusų laikais mokyklos vasarą būdavo uždarytos ištisus tris mėnesius. Tada naujieji mokyklos metai tai ir prasidėdavo po didžiųjų atostogų, rugpjūčio mėnesyje. Todėl dabar žmonėms sunku priprasti, kad pradedantieji lankyti mokyklą vaikai eitų mokyklon tuoj po Velykų. Žinia, kad per atostogas moksleiviai nieko nesimoko; be to, lietuviai moksluose yra kiek atsilikę, todėl ir atostogos dabarties reikėjo kiek sutrumpinti. Vadinasi, tatai bus naudinga patiems lietuviams. Atostogų metu gatvėse galima pastebėti daugel berniukų, kurie laisvuoju savo laiku patys nesugeba nieko veikti. Mergiukių matyti ne tiek daug dykinėjant gatvėse. Joms turbūt duoda darbo namie prie apyvokos. Gi berniukų gatvėse valkiojasi daugybės. Turime pripažinti, kad ir berniukams būtų apsčiai naudingo darbo namuose. Čia darbai reikėtų visiems tinkamai pasidalinti, vadinasi, kiekvienas privalėtų apdirbti savo dalį. Berniukas galėtų motinai padėti apšvarinti kiemą ir šiaip visus pašalius, kad visur būtų pavyzdingas švarumas. Dabar patsai ramunių bei liepų žydėjimo laikas. O pas mus Kaune ir apylinkėse visur yra tiek daug ramunių ir liepų. Berniukai privalėtų padėti šitų žiedų kuo daugiau priskinti vaistams, idant jų namuose būtų visiems metams, o galima būtų parduoti jų į vaistines arba pristatyti ir į tam tikras valdžios vietas, kame jų noromis perka. Tokiu būdu berniukai galėtų atlikti daug gera ir atostogų laiku, o dar jiems liktų gana laisvo laiko ir pasilinksminti. Savaime suprantamas daiktas, kad sodžiuose vaikai per atostogas privalo padėti tėvams dirbti laukų darbus per šitą didžiausią darbymetę. Taipo vaikai galės parodyti, kad jie ir nori tapti naudingi žmonės, stropūs ir sumanūs į darbą. Tokioje reikšmėje linkime visiems moksleiviams: laimingų atostogų!

Viečiūnų mokykla, apie 1913 m. (nuot. https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/lietuviu-svietimo-draugijos-rytas-simtmeti-pamines-konferencija-ir-paroda-29-301078)


Šaltinis: Mokyklų atostogos. (1918, Liepos 9). Dabartis (82), p. 3. [žiūrėta 2018-06-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23885&seqNr=3