1918 m. rugpjūčio 1 d. | Elgetų korpusas

Kaip tiktai rudenyje javai nuo laukų suvalyti, tai ir ištraukia visa elgetų kariuomenė, apsitaisiusi skarmalais, idant aplankius kaimus ir miestelius. Vyrai, moterys ir vaikai tuojau pradeda veikti nuduodami aklus, nebylius, luošus ir šlubus, idant sukėlus praeivių užuojautą.

Karas Rusijos elgetas suglaudė tam tikron organizacijon, apie kurią laikraštis „Ruski Viestnik“ suteikia žinių. Jau prieš keletą metašimčių Rusijos elgetos sudarė tam tikrą luomą, kaip ir Italijoje. Skirtumas tiktai tame, kad Italijos elgetas užlaiko keleiviai kitų kraštų, gi Rusijoje paties krašto žmonės. Karo laike rusų elgetų ne tiktai padaugėjo, bet elgetija įgavo visai kitokią išvaizdą. Skirtumai tarp didžiųjų pavienių žmonių turtų ir žemųjų gyventojų sluoksnių skurdo išdilo tiktai laikinai, idant vėliaus aiškiaus atžymėjus. Ir elgetos gerai išnaudoja karo aplinkybes. Tatai jiems ypač pavyksta per susijungimą ir panašų į amatą jų veikimą. Įvairiose srityse elgetavimas yra pramonė ir elgetaujantieji vienuoliai ją dar pagrožina, nors priderėtų tarnauti vienai tiktai bažnyčiai. Vladimirsko pramonės srityje tarp Kliazma ir Ušna upių yra nemaloniai pagarsėjusi elgetų nausėdija Sudogodsk, panaši į savarankę provinciją. Kaip tiktai rudenyje javai nuo laukų suvalyti, tai ir ištraukia visa elgetų kariuomenė, apsitaisiusi skarmalais, idant aplankius kaimus ir miestelius. Vyrai, moterys ir vaikai tuojau pradeda veikti nuduodami aklus, nebylius, luošus ir šlubus, idant sukėlus praeivių užuojautą. Kada jau vienas kraštas yra elgetų apeitas, jų kariuomenė traukia pietuosna, per Razan‘ą ir Tambov‘ą ir tada per Žemutinį Naugardą arba žiemiuosna [į šiaurę] Kostrom‘an, Jaroslavan ir Petrapilėn. Didžiose mugėse Žemutiniame Naugarde prie bažnyčių ir koplyčių kribžda elgetų. Slaptas jų susijungimas matyti ir iš to, kad karo laike Kostromo gubernijoje veikiai [dirbta] elgetų nausėdijų įsteigime, kurios būsiančios didesnės, negu elgetų nausėdijos Sudogodske.


Šaltinis: Elgetų korpusas. (1918, Rugpjūčio 2). Dabartis (100), p. 3. [žiūrėta 2018-07-01] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23895&seqNr=3