1918 m. rugpjūčio 1 d. | Kaune prieš ketverius metus

Tuo laiku dienos buvo labai šiltos, Kaunas apytuštis, kas tiktai galėjo, buvo išvažiavęs į miesto apylinkę vasaroti. Tiktai kavinėse, kame paprastai būdavo muzikos, ypatingai vakarais, buvo daug gyvybės. Svečiai tokiomis karštomis dienomis valgydavo labai daug šaldintų vaisių.

Rugpjūčio 1 d. kauniškiams primena aną įdomią, pagal senąjį kalendorių liepos 13 dieną. Tuo laiku dienos buvo labai šiltos, Kaunas apytuštis, kas tiktai galėjo, buvo išvažiavęs į miesto apylinkę vasaroti. Tiktai kavinėse, kame paprastai būdavo muzikos, ypatingai vakarais, buvo daug gyvybės. Svečiai tokiomis karštomis dienomis valgydavo labai daug šaldintų vaisių. Ofisierai jau gegužės mėnesyje turėjo priduoti, kur jie nori nugabendinti savo šeimynas, jeigu iškiltų karas. Bet nuo žmonių viskas buvo slepiama. Laikraščių cenzūra buvo labai aštri, todėl niekas negavo tikrų žinių apie tai, kas darosi, nors žinia, ėjo gandų apie „karą su Vokietija“. Visai netikėtai su sykiu pasklido Kauno tvirtovės komendanto mobilizacijos paliepimas ir jo atsišaukimas į gyventojus jam padėti pildyti savo užduotį. Kadangi niekas nebuvo paaiškinta ir nebuvo išleistas jokis naujojo susinešimo tvarkos planas, tai, žinia, gyventojus paėmė didis neramumas. Mieste netrukus pasipylė aibės kareivių. Paskui pasklido gandas, jog dragūnai jau esą pakeliui Virbalin. Iš vasarviečių didžiame sujudime pradėjo grįžti gyventojai. Kai kurie tiktai viena, dvi dieni vėliau tebuvo išgirdę, kas darosi Kaune, todėl jie dabar skubinosi miestan. Iš Plebaniškių [Kleboniškių] Kaunan atvyko ofisierų šeimos ir greitai traukiniais iškeliavo. Mieste tuo tarpu tapo paskelbtas karas su Vokietija, ir todėl sujudimas buvo kuo didžiausias. Ant kelių pasipylė daugybė vežimų, nes vargingesnieji gyventojai susikrovė savo daiktus vežimuosna ir važinėjosi šen bei ten, iki gavo kame vietos giliau Kauno apylinkėje. Traukinių stotyje buvo didi kamša. Daugelis, kadangi nebuvo tikra, kas bus toliau, buvo lyg pakvaišę. Traukiniai buvo kimštinai pilni ir bėginėjo visai nereguliariai. Peronai buvo prikrauti ryšulių.

Traukiniai, prikimšti keleivių, bėgo Vokietijos paribin.

Kaunas. Karo Rytuose vaizdas. 1915 m. (nuot. https://www.visitkaunas.net/galleryvideo.html)


Šaltinis: Kaune prieš ketverius metus. (1918, Rugpjūčio 3. Dabartis (101), p. 3. [žiūrėta 2018-07-08] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23905&seqNr=3