1918 m. rugpjūčio 10 d. | Danginimas bėglių į kitur

Visi, kas neturi išrodos ženklo, kad gali gyventi Rygoje, ligi rugpjūčio 15 d. bus keliami į savo gyvenamąjį gimtinį kraštą. Vyresnybė tame reikale vadovavosi tuo dėsniu, kad sodžiuje dabar labai reikia dirbamų rankų gyventi žemei ir kuo veikiau taisyti karo padarytus blogumus, nors tuomi kai kuriems, kuriam laikui, pasidaro nemaža ir keblumų.

Rygos mieste gubernatoriaus įsakymu bus naujai tvarkomi bėglių reikalai. Visi, kas neturi išrodos ženklo, kad gali gyventi Rygoje, ligi rugpjūčio 15 d. bus keliami į savo gyvenamąjį gimtinį kraštą. Vyresnybė tame reikale vadovavosi tuo dėsniu, kad sodžiuje dabar labai reikia dirbamų rankų gyventi žemei ir kuo veikiau taisyti karo padarytus blogumus, nors tuomi kai kuriems, kuriam laikui, pasidaro nemaža ir keblumų. Bet paskiau vis tik bus naudos visiems. Antra, didis miestas, prisikimšęs iš visur sutvinusių bėglių žmonių, ilgainiui labai sunku aprūpinti maistu, kadangi tąsyk reikia daug [maisto] pristatyti geležinkeliais iš toliau. Ir vienu, ir kitu atžvilgiu taigi šitas įsakymas išsikraustyti sodžiun bus tiktai pačių bėglių labui.

Ryga 1918 m. (nuot. https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205333838)


Šaltinis: Danginimas bėglių į kitur. (1918, Rugpjūčio 10). Dabartis (107), p. 4. [žiūrėta 2018-07-13] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23888&seqNr=4