1918 m. rugpjūčio 16 d. | Apsisaugojimas nuo musių

Čionykštės mūsės ne tiktai tuo labai kenksmingos, kad jų yra be galo daug, bet ir todėl, kad jos labai landžios ir baisiai drąsios. Pavaryk ją kol tik išgalėsi, ji visuomet vėl grįžta ir sėdžiasi tau veidan, lyg tavo veidas būtų jai užtikrinta dirva ar medžiojama giria.

Napoleonas kartą pasakė: „Ką rusai vadina savo tėvyne: tai žiemoj vienas sniegas, o vasaroj vienos musės“. Tuose žodžiuose skamba piktumas ir nekentimas tos žemės, iš kurios išaugo jam pražūties diegas. Bet iš tikro tas pasakymas apie Rusiją ir prie jos pirmiau prigulėjusias paribio šalis ne be pamato. Niekur Europoje nerasi tokių baisių pustymų, kaip čionai. Taipo jau piktos ir landžios kaip pustymai čionai ir musės. Juk ir vakarinėje, ir vidurinėje Europoje musių gana daug. Bet palyginant su vietinėmis musėmis, tai vakarinės ir vidurio Europos musės tikrai malonūs naminiai gyvūnėliai. Čionykštės mūsės ne tiktai tuo labai kenksmingos, kad jų yra be galo daug, bet ir todėl, kad jos labai landžios ir baisiai drąsios. Pavaryk ją kol tik išgalėsi, ji visuomet vėl grįžta ir sėdžiasi tau veidan, lyg tavo veidas būtų jai užtikrinta dirva ar medžiojama giria. Kad musių tiek be galo daug, be abejo, kalti patys gyventojai, kadangi jie tos slogos niekuomet kaip reikiant nenaikino. Ar žmonės ir [dėl] to patys kalti, kad musės tokios drąsios, ar jie kantriai kęsdami jų ančpuolius ir negalėdami joms atsistengti patys musėse išauginę tokią drąsą, tatai dar neišrišta. Iš tikro gi kai kurie žmonės visai nejaučia, kada musės lenda ant rankų arba vaikštinėja veide, dažniausiai bent duodama joms vaikštinėti ir jų nenubaidoma. Musės ne tik labai žmones kankina, bet jiems tiesiog pavojingos ir pernešdamos limpančių ligų diegus, namuosna gali atnešti mirtį; tatai gydytojų dažnai jau pastebėta. Žinoma visiems, kad kraujaligė ir kolera pernešama musių. Užtai kiekvieno priedermė visokiomis įmonėmis naikinti muses musių popieriu, nuodingu popieriu, langiniu tinkleliu, ypačiai gi reikia užlaikyti švarumą, sandariai uždaryti maistą, ir naikinimu musių perpus išbaltinant kalkėmis išeinamąsias vietas.

Musė, XIX a. pab. iliustracija (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Apsisaugojimas nuo musių. (1918, Rugpjūčio 16). Dabartis (112), p. 3. [žiūrėta 2018-07-14] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23892&seqNr=3