1918 m. rugpjūčio 18 d. | Skelbimas dėl iškabų

Visokių platinamų iškabų, skelbimų, atsišaukimų, užrašų ir kitokių garsinimų tegalima platint tik vokiečių, lietuvių, lenkų ar žydų kalbomis. Jei tie skelbimai nėra vokiški, juos tegalima skelbti tik kartu su vokišku vertimu.

Visokių platinamų iškabų, skelbimų, atsišaukimų, užrašų ir kitokių garsinimų tegalima platint tik vokiečių, lietuvių, lenkų ar žydų kalbomis. Jei tie skelbimai nėra vokiški, juos tegalima skelbti tik kartu su vokišku vertimu.

Remdamasis Ob. Osto įsakymu apie policinius įsakymus nuo 29.2.1916 ir 16.1.17 – skaitl. 87 ir 481 Ob. Osto įsakymų ir paliepimų laiško – Kauno miesto ir sodžiaus apskričiui įsakau:

1. Visokių platinamų iškabų, skelbimų, atsišaukimų, užrašų ir kitokių garsinimų tegalima platint tik vokiečių, lietuvių, lenkų ar žydų kalbomis. Jei tie skelbimai nėra vokiški, juos tegalima skelbti tik kartu su vokišku vertimu.

2. Platinimui reikia leidimo iš miesto ir apskričio viršininko. Prašant leidimo, reikia laiku įteikti skelbimų tekstas visomis kalbomis, kuriomis norima skelbti, ir kartu pridėti vokiškasis vertimas.

3. Skelbimams ūkiškame vertimesi, ypatingai užrašams ir kainų sąrašams, nereikia skaitl. 2 įsakytojo leidimo, tik reikia pridėti skaitl. 1 įsakytasis vokiškas vertimas.

4. Kas nepildys šitų dėsnių, tą baus sulig viršuje nurodytu įsakymu.

5. Kaizeriškosios vokiškosios Kauno gubernijos apie šitą dalyką 17.9.15 išleistasis įsakymas yra panaikintas (kaiz. Vokiškos komendantūros įsakymu Abt. II c. Nr. 3292/18 nuo 16.8.1918).

Kaunas, rugpjūčio 18 d. 1918.

Der Stadt- und Kreishauptmann

von Morernhoffen

Hauptmann


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Rugpjūčio 24). Dabartis (119), p. 4. [žiūrėta 2018-07-15] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23900&seqNr=4