1918 m. rugpjūčio 2 d. | Žydai elgetos Lietuvoje

Žydai savo elgetomis maža tesirūpina. Nors auksas, sidabras visame pasaulyje gausiai byra į žydų kišenę, bet žydai savo pavargėlius atmeta krikščionims šelpti.

Lenkų laikraščiai praneša, kad paskutiniu laiku, pasak žydų paduotosios statistikos, 167 Lenkijos miestuose esą 134 šelptinų žydų tautos asmenų. Žargonu leidžiamieji laikraščiai prikiša lenkams, kad labdaringosios jų draugijos pašalpas dalinant žydus aplenkdavusios. Laikraščiai tikrino, kad labdaringos kasos kas metai keliolikoje miestų žydams pašalpas davusios, o pernai (1917 m.) sušelpusios žydus alkanus dargi 51 mieste. Taipo jau teisingai atšauja žydams, kad jų pinigų tose kasose nesą, kad tas kasas esą įtaisę vieni geraširdžiai pasiturintieji krikščionys, ir kad žydai iš siunčiamųjų jiems iš užsienio pašalpai pinigų niekuomet nė pfenigio krikščionims nesą davę.

Tiek pat galime pasakyti ir apie mūsų kraštą. Žydai savo elgetomis maža tesirūpina. Nors auksas, sidabras visame pasaulyje gausiai byra į žydų kišenę, bet žydai savo pavargėlius atmeta krikščionims šelpti. Žydai tesigaili tik tų, kurie gali gešeftą kokį varyti, „gojų“ turtą siurbti. Kadangi elgeta tam tikslui nenaudingas, tai tegu, girdi, sau žinosi. Jei subankrutija koks „gešeftmacheris“ – tuojau mežliava. O atėjo pavargėlis – 1/10 dalies kapeikos gana. Karo pradžioje, kol dar susinešimas su Amerika tebebuvo nepertrauktas, užmario žydai siuntė nemaža pinigų saviesiems šelpti Lietuvoje. Nesakau, kad alkano nereikia papenėti. Tik mano manymu, reikia taip elgtis, kad žydai patys būtų priversti skurstančiais savaisiais rūpintis. Dosnumu bene tik stipriname savo išnaudotojus.

Turiu taipgi pabrėžti, kad reikia būti atsargiems su padegeliuojančiais. Padegėlių mūsų žmonės dideliai gailisi, tatai žydai gerai moka išnaudoti.


Šaltinis: Žydai elgetos Lietuvoje. (1918, Rugpjūčio 2). Dabartis (100), p. 3. [žiūrėta 2018-07-01] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23895&seqNr=3