1918 m. rugpjūčio 22 d. | 7 broliai kentėtojai

7 brolių dienos kilmė siekia atgal ligi krikščionystės pradžios. Apie tai eina štai kokia legenda: buvo kartą 7 broliai, kurie platindami Kristaus mokslą stabmeldžiams liko jų sugauti, kankinami ir bokšte uždaryti.

Šiomis dienomis užsibaigia 7-oji savaitė po pagarsėjusios liaudyje „7 brolių dienos“. Jos atnešė mums daug lietaus; ogi iš senų laikų yra išlikusi šita iš kartos į kartą pareinanti patarlė: jei per 7 brolių dieną buvo giedra, tai po tos dienos per septynias savaites taipgi bus giedra; bet, praėjus toms 7 savaitėms, sulauksime drėgno, lietingo oro, darganos ir t.t. Jeigu buvo antraip, tai oras taipgi atsimainys antraip! Taip seni žmonės spėja apie orą. Be abejo, tai lengva rodyklė. Tik gaila, kai dažnai tenka skaudžiai apsivilti. O vis tik toje patarlėje yra kiek tiesos. Šįmet turėjome 7 savaites po 7 brolių dienos (po 10 liepos) drėgno oro. Rugpjūčio lietus vietomis net padarė derliui jeibių. Taigi dabar, rugsėjo mėnesiui, pilna tiesa galima laukti giedros. Juk ne visada gali lyti. Sako kitur: po ilgo lietaus saulelė prašvis. Tatai rodos nestebėtina! Šįmet galime dar labiau to laukti, kadangi lygiai tą pačią dieną, kada tos 7 savaitės užsibaigia, vadinasi, rugpjūčio 22 d., priešpiet turėsime pilnatį-mėnulį, kurio atmaina, kaip jau seniai ištirta, dažniausia atsineša į orą. Todėl iš tikrųjų galime laukti gražaus, giedro rugsėjo. 7 brolių dienos kilmė siekia atgal ligi krikščionystės pradžios. Apie tai eina štai kokia legenda: buvo kartą 7 broliai, kurie platindami Kristaus mokslą stabmeldžiams liko jų sugauti, kankinami ir bokšte uždaryti. Bokštą stabmeldžiai užmūrijo. 7 broliai tokiu būdu žuvo už savo tikybą. Bet po 100 metų bokštą atidarė ir rado juos ramiai gulinčius, lyg miegančius. Jų kūnai buvo sveiki ir visa jų išvaizda tokia jau, kaip prieš 100 metų. Šita sena krikščioniška legenda yra žinoma visose krikščionių šalyse; tai yra legenda apie „septem triratres dormientes“ – 7 brolius miegančius – lietuviai tą legendą yra kiek persidirbę. Lietuviuose ta pasaka sekama šitaip: kada stabmeldžiai tuos 7 brolius buvo užmūriję kokiame ten rūsyje, jie užmigo ir patys pabudo po 100 metų. Nustebę, jie dairėsi ir klausinėjosi žmonių apie visokius daiktus. Kokį laiką jie dar pavaikščioję ir stebėjęsi iš pasaulyje įvykusios permainos, tada gi numirę ir tapę krikščioniškomis apeigomis palaidoti.

Žmonės mėgsta prie tokių legendų primegzti visokių išdailinimų. Šį kartą matome, kad oro atsimainymas sutiko su ta diena. Kiek įtikėti tokiems oro pranašavimams, tą kiekvienas pats tegu sprendžia. Žmonių protas gi išrado jau kitų priemonių orui įspėti. Man matosi, kad tos priemonės tikriau mums gali „pranašauti“, negu 7 broliai. Visgi dėl to tokios legendos dažnai turi labai gilios prasmės ir ypatingai daug poetiško gražumo.


Šaltinis: 7 broliai kentėtojai. (1918, Rugpjūčio 22). Dabartis (117), p. 3. [žiūrėta 2018-07-15] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23898&seqNr=3