1918 m. rugpjūčio 24 d. | Alfredas Tiškevičius | Ką vienas Lietuvos bajoras mano apie Lietuvos politiką

Mes Lietuvą laikome savo tėvyne ir trokštame, kad ji skleistųsi kaipo nepriklausoma valdija. Gi Lenkiją mes laikome savo kaimyne žeme, kurią draugiškai užjaučiame, bet politikos žvilgsniu mes nuo jos esame visiškai atskirti.

Laikraštis „Deutsche Tageszeitung“ paskelbė vieną jam prisiųstą grafo Alfredo Tiškevičiaus laišką, kame jisai atsiliepia į straipsnį „Lenkų trynimasis Lietuvoje“, tilpusį vokiečių laikraščiuose. Grafas Tiškevičius pabrėžia, kad tai netiesa, jog Kaune esanti susidarius „Tvarkos partija“ tarnauti didlenkių tikslams. Tesitarę tiktai įkurti žemės ūkio sąjungą.

Į vieno laikraščio pareiškimą, kad tai lenkai norį Lietuvą pabrukti po Lenkijos įtaką, grafas Tiškevičius atsako:

„Mes Lietuvą laikome savo tėvyne ir trokštame, kad ji skleistųsi kaipo nepriklausoma valdija. Gi Lenkiją mes laikome savo kaimyne žeme, kurią draugiškai užjaučiame, bet politikos žvilgsniu mes nuo jos esame visiškai atskirti. Man labai svarbu pabrėžti tai, kad mes su kūnu ir siela prigulime Lietuvos valdijai ir visas savo pajėgas tenorime aukoti tiktai jai. Didesnė mūsų didžlaukių dalis jau iš sursenių laikų gyvena Lietuvoje ir tuo dargi didžiuojasi.

Ką tik dabar pabudusi mūsų tauta ir karo metu tiek daug kenčianti lietuvių tėvynė savo sustiprėjimui ir atsinaujinimui privalo visų pajėgų. Mes, dvarininkai, šitus uždavinius išpildyti norime padėti ir padėsime.“

Pabaigoje grafas Tiškevičius išreiškia viltį, kad Lietuvos taikius su Vokietija būtų tikrai draugiškas ir patvarus, ir kad jo nedrumstų negeistinais skelbimais.

Laikraštis „Deutsche Tageszeitung“ į tai atsiliepia:

„Mes šitą laišką paskelbiame noromis, nes iš jo tikimės galį matyti, jog stovintieji už atsiuntusiojo tą laišką, senų to krašto didžlaukių sluoksniai yra praktikos politikos šalininkai ir neketina vykinti beribės didžlenkių politikos. Jei Lietuvos didžlaukiai, kurių didesnė dalis šiandien yra priėmusi lenkų kultūrą, gi sulig kilme visi yra lietuviais – ketina išvien dirbti su lietuviais sodiečiais šitokioje linkmėje ir stengtis susiartinti su Vokietija, tai, mūsų nuomone, tatai bus naudingiau Lietuvai, negu darbai kai kurių politikų, kurie, rods, sakosi neturį nieko [jokio] darbo su „didžlenkių“ mintimis, bet užtatai mėgina varyti didžlietuvių politiką, kuri vokiečių interesams neatitinka.

Tiškevičius Alfredas (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Tiškevičius, A. (1918, Rugpjūčio 27). Ką vienas Lietuvos bajoras mano apie lietuvių politiką. Dabartis (121), p. 2. [žiūrėta 2018-07-18] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23902&seqNr=2