1918 m. rugpjūčio 29 d. | Pranciškus Žadeikis | Kelionė Vilniun

Kelionė sunki, begalės žmonių, dulkės ir nežmoniškai ilgi stovėjimai stotyse. Vilnius darė apmirusio miesto įspūdį, jis išveizdi ir kvepia lietuviškumu, turi lietuviškojo gaivalo.

Atidaromosios Skuode Lietuvių gimnazijos reikalu prisiėjo važiuoti Vilniun, kur tą atlikau draug su A. Šilgaliu (Damazu Treigiu). Mat naujajai gimnazijai reikalingi buvo mokytojai, ypač jos vedėjas. Kelionė sunki, begalės žmonių, dulkės ir nežmoniškai ilgi stovėjimai stotyse. Vilnius darė apmirusio miesto įspūdį, jis išveizdi ir kvepia lietuviškumu, turi lietuviškojo gaivalo. Iš tikrųjų jame labai daug lenkų neapykantos, kad ir užmarinta, bet jinai yra ir laukia tik progos nauja liepsna sutvaskėti. Visur kalbama tik apie politiką. Nuvažiuojant kažkoksai lenkas baisiai piktinosi ir pečius traukė dėlei to, kad viena baltgudžių-lenkų šeimyna, pragyvenusi karo metu Suvalkijoj, dabar su juomi visai nebenorėjo lenkiškai šnekėti. Ta šeimyna grįžo dabar į Lydos apskritį. Grįžtant iš Vilniaus, važiavo draug du latviu: vienas bolševikų šalininkas, antras tautininkas. Jų dviejų ginčams nebuvo galo. Tautininkas labai išsigando, išgirdęs nuo mūsų, kad rusai niekuomet nedovanosią latviams už tai, kad jie savo kareiviškąja jėga palaikė bolševikus, ypač Maskvoje. Tuomi tarpu Vievyj ir Žasliuose į mūsų vagoną įsėdo keletas mergaičių lietuvaičių mokytojų, kurios lietuviams pasisekė įterpti į mokyklas tarp sulenkėjusių lietuvių Vilniaus apylinkėse.

Jos savo dainomis džiugino mus lig pat Radviliškio ir skelbė naują gadynę užėjus.

Mokytojų kaip ir negavome, apsilankėva pas Liudą Girą, kurs patarė mum dviem kreiptis į Vincą Krėvę, bet šis nelabai tenorėjo ir statė, mudviejų nuomone, per sunkias sąlygas. Aplankėva Lietuvių draugijos komitetą nukentėjusiems nuo karo šelpti. Čia pasiūlyta mums keletas jaunesnių studentų į mokytojus ir vedėjus, tarp jų buvo ir J. Žukas, kurs iš tikrųjų liko Skuodo progimnazijos vedėju.

Vilnius, 1916 m. (nuot. http://vilnius21.lt)


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 357-358.