1918 m. rugpjūčio 31 d. | Pasikėsinimas ant Lenino gyvybės

Jiems besikalbant nubildėjo trys šūviai, kurie kliuvo Leninui rankon ir nugaron. Šovė viena jauna mergaitė iš šviesuomenės.

Laikraštis „Pravda“ štai ką praneša apie Lenino užpuolimą:

Leninui išėjus iš Michelsono fabrikos, kame buvo buvęs darbininkų susirinkimas, jį sustabdė dvi moterys, kuriedvi su juo ėmė šnekėti apie paskutinį įsakymą sulig įgabenimo maisto Maskvon. Jiems besikalbant nubildėjo trys šūviai, kurie kliuvo Leninui rankon ir nugaron. Šovė viena jauna mergaitė iš šviesuomenės. Ji yra kilusi iš Kijevo. Jos vardas-pavardė Doraba Kaplanytė. 1907 metais ji buvo suimta ir kalėjo. Vieną kartą ji kvočiama kišeniniu peiliu puolė ant visų perversmininkų labai neapkenčiamo žandarų viršininko Novickio ir norėjo jį nudurti. Bet tatai jai nepavyko. Ją pasmerkė 13 metų katorgon. Urickio užpuolikas yra politechnikos studentas Kannegiesseris, kuris yra gentainis žinomojo dešiniųjų perversmininkų liaudininkų nario Filonenkos. Jisai sakosi šovęs Leniną iš idealizmo.

Lenino padėjimas esąs žymiai pasitaisęs. Gydytojai tikina, jog jo gyvybei nesą jokio pavojaus. Kol išgis, žinia, išeis apsčiai laiko.

Revoliucionierė Fanya Kaplan kalėjime, 1907 m. Po pasikėsinimo į Lenino gyvybę ji ir vėl buvo suimta. Atsisakius išduoti draugus, sušaudyta. (nuot. http://spartacus-educational.com/RUSkaplan.htm)


Šaltinis: Pasikėsinimas ant Lenino gyvybės. (1918, Rugsėjo 3). Dabartis (127), p. 2. [žiūrėta 2018-07-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23932&seqNr=2