1918 m. rugpjūčio 5 d. | Kelnės cukraus maišelio vietoje

Pirkikai šito cukraus turbūt vargu tepirktų, jei žinotų, kokiu nešvariu keliu to cukraus keliauta, kol pagalios pas juos atkako.

Kai kurie vagilių padėjėjai perka cukraus iš dirbančių vokiečių įstaigose darbininkų, o nežino, kokiu būdu anie tą cukrų slapčia yra iš įstaigos parsigabenę namo. Dabar pagalios susekta, kad nepaisant aštrios priežiūros, kai kurie krašto darbininkai cukraus fabrikose arba sandėliuose sugebėdavo po truputį cukraus įsiberti į kelnes arba į batų aulus. Per dieną taip kelnėse arba batuose jie susirinkdavo bent keletą svarų. Parėję namo, jie cukrų iškrėtę į tam tikrą indą, parduoda slėpikams už 6 ligi 8 markių svarui. Pirkikai šito cukraus turbūt vargu tepirktų, jei žinotų, kokiu nešvariu keliu to cukraus keliauta, kol pagalios pas juos atkako.

Cukriniai runkeliai, XX a. pr. (nuot. https://coloradoencyclopedia.org/image/sugar-beet-loading)


Šaltinis: Kelnės cukraus maišelio vietoje. (1918, Rugpjūčio 7). Dabartis (104), p. 3. [žiūrėta 2018-07-13]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23910&seqNr=3